1390. Ondergrondse aardgasbuffer Zuidwending

Het voornemen betreft het realiseren van een ondergrondse aardgasbuffer door het uitlogen van cavernes in een zoutvoorkomen.    

Procedure en adviezen

Richtlijnen
28-10-2003 Datum kennisgeving
19-12-2003 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
31-08-2004 Datum kennisgeving
11-11-2004 Advies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

De buffer, waarin aardgas zodanig wordt opgeslagen dat snelle wisselingen in de belasting van het aardgasnet opgevangen kunnen worden, wordt aangelegd in de zoutkoepel Zuidwending, in de zoutwinningconcessie ‘Adolf van Nassau’. De vrijkomende pekel wordt verwerkt in de bestaande fabrieken van Akzo Nobel in Delfzijl. De zoutwinnings-/gasopslaglocaties worden aangelegd nabij Ommelanderwijk/Zuidwending, gemeente Veendam. Het voornemen wordt gefaseerd uitgevoerd. In fase I worden op 4 locaties zoutwinningsputten geboord en gasopslaglocaties aangelegd. In fase II gaat het om nog 6 locaties. 

De Commissie heeft tijdens de toetsing om aanvullende informatie gevraagd om de onderbouwing van de risico-evaluatie te kunnen toetsen. De Commissie oordeelt dat de essentiële informatie aanwezig is in het MER, de achtergronddocumenten en de aanvullende informatie. De Commissie doet een aantal aanbevelingen ten aanzien van geluid en lucht en ten aanzien van de monitoring van de bodemdaling en de eventueel als gevolg daarvan optredende waterhuishoudkundige knelpunten.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. dr. M.J. Brolsma
dhr. dr. D.A. Nieuwland
dhr. drs J. Plaat
dhr. prof.dr J.L. Urai
dhr. ir. A. Valk

Voorzitter van de werkgroep: dhr. dr.ir. G. Blom
Secretaris van de werkgroep: mw. ir. J.M. Bremmer

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Akzo Nobel Salt B.V.

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D25.3 tot 1-4-2011: Aardgas: ondergrondse opslag >= 100.000m3
D17.2 tot 1-4-2011: Diepboringen behalve voor stabiliteits-, of archeologisch onderzoek, of opsporing

Bijgewerkt op: 10 jul 2018