1390. Ondergrondse aardgasbuffer Zuidwending

Het voornemen betreft het realiseren van een ondergrondse aardgasbuffer door het uitlogen van cavernes in een zoutvoorkomen.    

Procedure en adviezen

Richtlijnen
28-10-2003 Datum kennisgeving
28-10-2003 Ter inzage legging van de informatie
19-12-2003 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
31-08-2004 Kennisgeving MER
31-08-2004 Ter inzage legging MER
11-11-2004 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

De buffer, waarin aardgas zodanig wordt opgeslagen dat snelle wisselingen in de belasting van het aardgasnet opgevangen kunnen worden, wordt aangelegd in de zoutkoepel Zuidwending, in de zoutwinningconcessie ‘Adolf van Nassau’. De vrijkomende pekel wordt verwerkt in de bestaande fabrieken van Akzo Nobel in Delfzijl. De zoutwinnings-/gasopslaglocaties worden aangelegd nabij Ommelanderwijk/Zuidwending, gemeente Veendam. Het voornemen wordt gefaseerd uitgevoerd. In fase I worden op 4 locaties zoutwinningsputten geboord en gasopslaglocaties aangelegd. In fase II gaat het om nog 6 locaties. 

 

De Commissie heeft tijdens de toetsing om aanvullende informatie gevraagd om de onderbouwing van de risico-evaluatie te kunnen toetsen. De Commissie oordeelt dat de essentiële informatie aanwezig is in het MER, de achtergronddocumenten en de aanvullende informatie. De Commissie doet een aantal aanbevelingen ten aanzien van geluid en lucht en ten aanzien van de monitoring van de bodemdaling en de eventueel als gevolg daarvan optredende waterhuishoudkundige knelpunten.

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Maarten Jan Brolsma
dr. Dirk Nieuwland
drs. Hans Plaat
prof. dr. Janos Urai
ir. Arian Valk

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: ir. Marijke Bremmer

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Akzo Nobel Salt B.V.

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D17.2 tot 1-4-2011: Diepboringen behalve voor stabiliteits-, of archeologisch onderzoek, of opsporing
D25.3 tot 1-4-2011: Aardgas: ondergrondse opslag >= 100.000m3

Bijgewerkt op: 26 mei 2021