139. Amer-9 kolencentrale te Geertruidenberg

De EPZ is van plan de Amercentrale in Geertruidenberg uit te breiden met een kolengestookte warmte/krachteenheid met een vermogen van 6090 MW elektrisch en 350 MW thermisch. Op grond van het Structuurschema Elektriciteitsvoorziening is in het Elektriciteitsplan 1987 – 1996 van de N.V. SEP het besluit genomen over een nieuwe koleneenheid van 600 MW op de Amercentrale, met als tweede brandstof aardgas. Deze nieuwe eenheid dient gereed te zijn op 1 juli 1993.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
16-04-1987 Datum kennisgeving
16-04-1987 Ter inzage legging van de informatie
01-07-1987 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsingsadvies
Toetsing
09-10-1987 Kennisgeving MER
09-10-1987 Ter inzage legging MER
11-12-1987 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

Conform de Wet luchtverontreiniging hebben GS de emissienormen voor stikstofoxiden en zwaveldioxide in de ontwerp-beschikkingen ontleend aan het Besluit emissie-eisen stookinstallaties (Bees)1. Volgens de EPZ zijn er geen redenen om af te wijken van de landelijke normering. De in het toetsingsadvies geadviseerde emissienorm voor stof van 20 mg/m3 is al in de ontwerp-beschikking opgenomen. In de ontwerp-beschikking wordt vermeld, dat de EPZ heeft toegezegd om op korte termijn de emissies van stikstofoxiden bij de eenheid-8 te beperken. 

 

1Dit betekent een maximumemissies van 400 mg/m3, zowel voor zwaveldioxide als voor stikstofoxiden. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. ir. Brasser
prof. dr. Bert Lijklema
prof. dr. Wim Turkenburg
ir. Verbeek
ir. Wim Vervetjes

Voorzitter: dr. Hans Cohen
Werkgroepsecretaris: drs. René Klerks

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
n.v. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ)

Bevoegd gezag
Noord-Brabant
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C22.1 tot 1-4-2011: Oprichting energiecentrale (geen kerncentrale) >= 300megawatt per jaar

Bijgewerkt op: 31 aug 2007