1389. Vernieuwd Sigmaplan

aanleggen van maatregelen ter verbetering van de veiligheid tegen overstromingen   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
20-10-2003 Datum kennisgeving
20-10-2003 Ter inzage legging van de informatie
08-01-2004 Advies uitgebracht
Richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

Voor de onderbouwing van de besluitvorming wordt de Vlaamse procedure van een plan-m.e.r. gevolgd.  

Omdat grensoverschrijdende effecten worden verwacht is een kopie van het Kennisgevings dossier overgemaakt aan de Staatssecretaris voor Verkeer en Waterstaat in Nederland en is de Nederlandse Commissie voor de m.e.r. in de gelegenheid gesteld te adviseren. In verband met de afstemming met de Strategische m.e.r. voor de Ontwikkelingsschets Schelde-estuarium 2010 is de adviestermijn verlengd tot 8 januari.

De Commissie heeft een gezamenlijke Vlaams-Nederlandse werkgroep geformeerd. Deze werk groep adviseert aan de Cel Mer over de op te stellen richtlijnen, daarnaast aan de Staatssecretarissen voor Milieu en voor Verkeer en Waterstaat over de grensoverschrijdende aspecten.

Hoofdstuk 2 van het advies gaat in de op de belangrijkste grensoverschrijdende aspecten. De resterende tekst is een integraal advies voor richtlijnen voor dit project volgens Nederlandse opzet. In het advies van de Commissie is geen inspraak verwerkt. Deze wordt wel meegenomen in de Richtlijnen van de Cel Mer.

De Commissie vindt dat de Kennisgeving al veel nuttige informatie bevat. Zij acht het van groot belang dat er een goede afstemming komt met de strategische m.e.r. voor de Ontwikkelingsschets Schelde-estuarium 2010. Deze afstemming is in de advisering van de Commissie gerealiseerd door over beide projecten met dezelfde Vlaams Nederlandse werkgroep te adviseren.

De meest ingrijpende activiteit in het vernieuwde Sigmaplan is vanzelfsprekend de even tuele aanleg van een kanaal tussen de Westerschelde en de Oosterschelde (de Overschelde) als maatregel ter vermindering van het overstromingsrisico. De effecten daarvan zullen echter vooral in het MER voor de Ontwikkelingsschets 2010 worden besproken.

De grensoverschrijdende effecten van het overige Sigma plan zullen betrekking hebben op estuariummorfologie, water kwaliteit, natuur, hoogwaterveiligheid en externe veiligheid. Er worden zowel positieve als negatieve effecten verwacht.

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Janrik van den Berg
prof. Jean Berlamont
dr. ir. Kok
dr. Jan Mees
dr. Jan Seys
ir. Jan Verhagen

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Marja van Eck

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Bevoegd gezag
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Overige gegevens

Gebied: Belgium; Nederland, provincie Zeeland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.
009.1 Advies vanwege grensoverschrijdende gevolgen

Bijgewerkt op: 10 jul 2018