1358. Woningbouw De Stadswerven te Dordrecht

Realisatie van een hoogwaardig binnenstedelijk milieu in het gebied De Stadswerven. Het betreft 1600 woningen en culturele, commerciële, toeristische en recreatieve voorzieningen op de bestaande bedrijfsterreinen Kop van de Staart en het Eneco-terrein, alsmede in de huidige woonwijk Lijnbaan. Herinrichting van het gebied De Stadswerven. Het betreft 1600 woningen en culturele, commerciële, toeristische en recreatieve voorzieningen op de bestaande bedrijfsterreinen Kop van de Staart en het Eneco-terrein, alsmede in de huidige woonwijk Lijnbaan.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
10-06-2003 Datum kennisgeving
10-06-2003 Ter inzage legging van de informatie
16-07-2003 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
13-10-2004 Kennisgeving MER
13-10-2004 Ter inzage legging MER
21-12-2004 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

richtlijnen

 

Het planproces kenmerkt zich door een interactief en iteratief proces van m.e.r., waaronder een veiligheidseffectrapportage, enerzijds en stedenbouwkundig plan anderzijds. De Commissie adviseert inzichtelijk te maken hoe dit proces uiteindelijk voedend is geweest voor het voorkeursalternatief cq ((voor)ontwerp)bestemmingsplan. Nadrukkelijk aandacht verdient de verkeers- en vervoerstructuur van gemotoriseerd verkeer, fietsverkeer en openbaar vervoer.

Toetsing

De gemeente Dordrecht is voornemens om het gebied De Stadswerven te ontwikkelen. Op de bestaande bedrijfsterreinen Kop van de Staart en het Eneco-terrein, alsmede in de huidige woonwijk Lijnbaan, worden 1600 woningen en culturele, commerciële, toeristische en recreatieve voorzieningen voorzien. Om de ontwikkeling van De Stadwerven mogelijk te maken wordt een bestemmingsplan vastgesteld. Ten behoeve van het besluit over het bestemmingsplan wordt de procedure van de milieueffectrapportage (m.e.r.) en een veiligheidseffect-rapportage (v.e.r.) doorlopen. Het milieueffectrapport is gecombineerd met een veiligheidseffectrapportage. De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie in het MER aanwezig is. Daarbij wordt geadviseerd om de relaties met de omgeving inzichtelijk te maken, een aanvullende verkeerdoorstromingsstudie uit te voeren en een parkeerbalans uit te werken. Voor de verbetering van de luchtkwaliteit wordt tevens aanbevolen te laten zien wat maximaal bereikt kan worden met mitigerende maatregelen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Gerard Jan Hellinga
ing. Ben Peters
drs. Rienk van der Werff

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: drs. Bart Beerlage

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Dordrecht

Bevoegd gezag
Dordrecht

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
002 Vrijwillige m.e.r.

Bijgewerkt op: 22 nov 2018