1357. Waterwinning Engelse Werk te Zwolle

De initiatiefnemer heeft het voornemen om een deel van de winputten van de drinkwaterwinning Engelse Werk binnen enkele jaren te verplaatsen naar het aangrenzende gebied Schelle-Oldeneel. 

Procedure en adviezen

Richtlijnen
26-05-2003 Datum kennisgeving
26-05-2003 Ter inzage legging van de informatie
29-08-2003 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
21-03-2007 Kennisgeving MER
21-03-2007 Ter inzage legging MER
09-05-2007 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie adviseert met name aandacht te besteden aan de natuureffecten vanwege de zware beschermingsstatus die op bepaalde gebieden rust. Daarbij is een goede (eco)hydrologische systeemanalyse van belang. Tevens wordt aandacht gevraagd voor de samenhang van de verplaatsing van de waterwinning en de saneringen die moeten plaatsvinden. 

Het MER geeft een goede beschrijving van de voorgenomen activiteit, van de alternatieven en de effecten daarvan op het milieu. De analyse van de natuureffecten van de voorgenomen activiteit is grondig en voldoende toegelicht, de sturende rol van grondwater is in de analyse voldoende meegenomen.

Het gebruikte grondwatermodel volstaat om de hydrologische gevolgen van de verplaatsing van de waterwinning vast te stellen. Verder constateert de Commissie dat conform de richtlijnen de sanering van de bodemvervuiling en de waterwinning integraal zijn bekeken.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Grakist
dr. Kick Hemker
drs. Allard van Leerdam
ir. Henk Roelofs

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Florentine van der Wind

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Vitens Leeuwarden

Bevoegd gezag
Provincie Overijssel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C15.1 tot 1-4-2011: Infiltratie of onttrekking van water >= 3 miljoen m3 per jaar (m.u.v. bronbemalers)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018