1352. Dijkteruglegging Lent

De Minister van Verkeer en Waterstaat wil onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de ‘flessenhals’ in de Waal ter hoogte van Nijmegen te verruimen. Vooruitlopend op het project Ruimte voor de Rivier wordt een aparte m.e.r.-procedure gestart. Die haast was nodig, omdat de gemeente Nijmegen plannen aan het maken was voor woningbouw in dat gebied.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
07-05-2003 Datum kennisgeving
07-05-2003 Ter inzage legging van de informatie
08-07-2003 Advies uitgebracht
Richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

Omdat al veel vooronderzoek is uitgevoerd beperkt het MER zich tot twee rivierverruimingsalternatieven: dijkteruglegging of uiterwaardverlaging. De Commissie stemt in met de inperking vooraf. Wel vraagt zij om in het MER op hoofdlijnen in te gaan op de mogelijkheden om de gesignaleerde hoogwaterproblematiek op te lossen via dijkverhoging, dan wel extra rivierverruiming benedenstrooms.

In 2006 heeft de Tweede Kamer ingestemd met de dijkverlegging bij Lent in het kader van het project Ruimte voor de Rivier. Daarmee is deze m.e.r.-procedure afgerond.

Stand van zaken 2009:  De gemeente Nijmegen en het waterschap rivierenland werken in een nieuwe m.e.r. procedure de gevolgen van diverse inrichtingsvarianten van het gekozen alternatief "dijkteruglegging" verder uit. Informatie hierover is op de website beschikbaar onder nummer 2257.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Casper van der Giessen
drs. Yvonne van Manen
dr. Diana Prins
dr. Hans Renes
ir. Anne Wijbenga
ir. Theo Witjes

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Marja van Eck

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Nijmegen
Rijkswaterstaat
waterschap Rivierenland te Tiel

Bevoegd gezag
Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C12.1 tot 1-4-2011: Aanleg primaire waterkering

Bijgewerkt op: 10 jul 2018