135. Hemweg-8 kolencentrale te Amsterdam

De UNA wil de Hemwegcentrale te Amsterdam uitbreiden met een kolengestookte warmtekrachteenheid et een vermogen van 600 MW elektrisch. Op grond van het Structuurschema Elektriciteitsvoorziening is in het Elektriciteitsplan 1987 – 1996 van de Samenwerkende Elektriciteitsproductiebedrijven SEP het besluit genomen over een nieuwe koleneenheid van 600 MW bij de Hemwegcentrale, met als tweede brandstof aardgas, die gereed diende te zijn op 1 juli 1994.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
25-06-1987 Datum kennisgeving
25-06-1987 Ter inzage legging van de informatie
21-08-1987 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Advies voor richtlijnen
Toetsingsadvies
Toetsing
11-05-1988 Kennisgeving MER
11-05-1988 Ter inzage legging MER
14-07-1988 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

Naar aanleiding van het MER werden 51 reacties ingebracht. In de toelichting op de concept-vergunningen stelde het bevoegd gezag dat pogingen om stringenter normen voor de uitworp van luchtverontreinigende stoffen vast te stellen slechts ten dele waren geslaagd. Aangezien zou worden voldaan aan de vigerende – inmiddels wel achterhaalde – AMvB stond het het bevoegd gezag rechtens niet vrij om de gevraagde vergunningen te weigeren. Afwijking van de AMvB zou al leen mogelijk zijn als de initiatiefnemer daarmee zou in stemmen. Per brief van 24 februari 1989 verklaarde de initiatiefnemer zich te conformeren aan de afspraken over de emissies stikstofoxiden en zwaveldioxide die de SEP, de Minister van VROM en de provincies had den gemaakt. Dit hield in dat de UNA ermee instemde dat de voorschriften maximaal een emissie van 300 mg/m3 zouden toestaan, met een inspanningsverplichting om een emissie van 200 mg/3 zo dicht mogelijk te benaderen. Tevens heeft de UNA zich akkoord verklaard met de afspraken over zwaveldioxide, die in een convenant tussen genoemde drie partijen zouden worden opgenomen (werd 400 mg/Nm3). Het schorsingsverzoek dat bij het beroep tegen de beschikkingen was ingediend werd bij uitspraak van 9 januari 1990 door de voorzitter van de afdeling Geschillen van Bestuur verworpen. 

Op 10 januari 1990 werd de eerste paal voor de eenheid 8 geslagen.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. ir. Brasser
prof. dr. Bert Lijklema
prof. dr. Wim Turkenburg
ir. Verbeek
ir. Wim Vervetjes

Voorzitter: dr. Hans Cohen
Werkgroepsecretaris: drs. Herman Huisman

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
N.V. Energieproduktiebedrijf UNA (was gemeente-energiebedrijf A'dam)

Bevoegd gezag
Noord-Holland
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C22.1 tot 1-4-2011: Oprichting energiecentrale (geen kerncentrale) >= 300megawatt per jaar

Bijgewerkt op: 31 aug 2007