1349. Bedrijventerrein Baanstee-Noord, Purmerend

rlOntwikkeling van een bedrijventerrein met een bruto-oppervlak van 150 hectare. atsOntwikkeling van een bedrijventerrein.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
10-04-2003 Datum kennisgeving
10-04-2003 Ter inzage legging van de informatie
16-06-2003 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
06-12-2004 Kennisgeving MER
06-12-2004 Ter inzage legging MER
Toetsing a
02-05-2005 Toetsingsadvies uitgebracht
toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

rl
: De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het milieueffectrapport. Dat wil zeggen dat het MER onvoldoende basis biedt voor het meewegen van het milieubelang in de besluitvorming, als de volgende informatie ontbreekt:

  • een gedegen onderbouwing van de behoefteraming en de locatiekeuze;
  • een beschrijving en effectenuitwerking van inrichtingsalternatieven vanuit twee invalhoeken, te weten:
  • Intensief ruimtegebruik, door het maximaliseren van de netto/bruto verhouding en het efficiënt gebruik van de ruimte op kavelniveau;
  • Optimaliseren vanuit leefbaarheid en duurzaamheid, waarbij ingezet kan worden op de inpassing van het bedrijventerrein in de omgeving, het optimaliseren van de woon-, werk- en leefomgeving en het inpassen van duurzaamheidsaspecten op het bedrijventerrein;
  • een goede en voor een brede doelgroep toegankelijke samenvatting.

ats
De Commissie is van oordeel dat in het MER inclusief de aanvulling de essentiële informatie aanwezig is om het milieubelang een volwaardige plaats te kunnen geven in de besluitvorming. Aanvankelijk ontbeerde het MER een juiste uitwerking van de onderbouwing van de behoefte naar aard en omvang van de bedrijvigheid, en de locatiekeuze. Daarnaast waren er tekortkomingen met betrekking tot de uitwerking van de inrichtingsalternatieven, de effectbeschrijving, het kaartmateriaal en de samenvatting. De Commissie heeft geadviseerd voor deze onderdelen een aanvulling op het MER op te stellen. De aanvulling op het MER voorziet in voldoende mate in de benodigde informatie. Voor enkele onderdelen worden aanbevelingen gedaan voor de verdere besluitvorming.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Hans de Mars
ir. Jan Termorshuizen
ir. Eric Zinger
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Purmerend

Bevoegd gezag
Purmerend

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.2 tot 1-4-2011: Aanleg bedrijventerrein >= 150ha

Bijgewerkt op: 20 feb 2008