1346. Inrichting Hoogwatergeul Lomm

Rivierverruiming, delfstoffenwinning en inrichten van een dekgrondberging.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
22-04-2003 Datum kennisgeving
22-04-2003 Ter inzage legging van de informatie
26-06-2003 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
17-03-2005 Kennisgeving MER
17-03-2005 Ter inzage legging MER
Toetsing a
25-05-2005 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing a

Opmerkingen bij de advisering

Dit is niet het eerste MER waarin de hoogwatergeul Lomm aan de orde komt. De Trajectnota/MER Zandmaas/Maasroute (1999), het Aanvullende MER Bewerking en het Aanvullende MER Berging (2001) gingen aan dit MER vooraf. De komst van de dekgrondberging is uiteindelijk vastgelegd in het Trac├ębesluit Zandmaas/Maasroute (2002). 

Uit het MER over de hoogwatergeul Lomm blijkt dat er rond de uitvoering en inrichting van deze hoogwatergeul en dekgrondberging toch nog diverse milieurelevante keuzen zijn te maken. Het opstellen van dit MER heeft in de ogen van de Commissie dan ook een duidelijke meerwaarde gehad.

Uit het MER is naar voren gekomen dat de emissie van de verontreiniging ernstiger kan blijken dan in eerdere studies werd aangenomen. Dat was voor de Commissie aanleiding om daarover meer informatie te vragen. Met de aanvulling op het MER Hoogwatergeul Lomm van 13 mei 2005 is aan deze vraag voldaan, waarna de toetsing met een positief oordeel kon worden afgesloten.

 

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Sjef Jansen
ing. Ruud Jansen
dr. Jan Joziasse
ir. Jan Verhagen

Voorzitter: ir. Aad van der Velden
Werkgroepsecretaris: drs. Marja van Eck

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Delfstoffen Combinatie Maasdal

Bevoegd gezag
Limburg
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.3 tot 1-4-2011: Stort baggerspecie >= 500.000m3, klasse >= 3

Bijgewerkt op: 10 jul 2018