1345. Verbindingsweg Roden/ Leek - A7

Aanleg van een westelijke rondweg bij Leek.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
02-04-2003 Datum kennisgeving
02-04-2003 Ter inzage legging van de informatie
12-06-2003 Advies uitgebracht
Richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

Het studiegebied is landschappelijk, cultuurhistorisch en ecologisch gezien zeer waardevol en maakt deel uit van Belvedèregebied, van Vogel- en Habitatrichtlijngebied en van de Ecologische Hoofdstructuur. Het is belangrijk om een concrete probleem- en doelstelling op te stellen, waarin duidelijk wordt of en in hoeverre de diverse (deel)problemen op verschillende locaties samenhangen. In een nulplusalternatief kan worden gezocht naar mogelijkheden om de verschillende deelproblemen op te lossen, uitgaande van de bestaande hoofdwegenstructuur.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Diederik Bel
dr. Henk Everts
ir. Joep Lax

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: ir. Marijke Bremmer

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Leek
Marum
Noordenveld
Drenthe
Groningen

Bevoegd gezag
Leek
Marum
Noordenveld
Drenthe
Groningen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe; Nederland, provincie Groningen


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
002 Vrijwillige m.e.r.

Bijgewerkt op: 18 feb 2019