1345. Verbindingsweg Roden/ Leek - A7

Aanleg van een westelijke rondweg bij Leek.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
02-04-2003 Datum kennisgeving
02-04-2003 Ter inzage legging van de informatie
12-06-2003 Advies uitgebracht
Richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

Het studiegebied is landschappelijk, cultuurhistorisch en ecologisch gezien zeer waardevol en maakt deel uit van Belvedèregebied, van Vogel- en Habitatrichtlijngebied en van de Ecologische Hoofdstructuur. Het is belangrijk om een concrete probleem- en doelstelling op te stellen, waarin duidelijk wordt of en in hoeverre de diverse (deel)problemen op verschillende locaties samenhangen. In een nulplusalternatief kan worden gezocht naar mogelijkheden om de verschillende deelproblemen op te lossen, uitgaande van de bestaande hoofdwegenstructuur.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. drs. D.J.F. Bel
dhr. dr. F.H. Everts
dhr. ir. J.E.M. Lax

Voorzitter van de werkgroep: mw. drs. L. van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: mw. ir. J.M. Bremmer

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Drenthe
Groningen
Leek
Marum
Noordenveld

Bevoegd gezag
Drenthe
Groningen
Leek
Marum
Noordenveld

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe; Nederland, provincie Groningen

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
002 Vrijwillige m.e.r.

Bijgewerkt op: 18 feb 2019