1342. Natuur- en recreatieontwikkeling Beulakerpolder, Steenwijkerland

ontwikkeling van 120 ha van de Beulakerpolder tot natuur en water en een gebied van 50 ha voor permanente woningbouw, recreatiewoningen, een camping en dagrecreatie gelegen aan het water   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
11-03-2003 Datum kennisgeving
22-05-2003 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
24-12-2007 Datum kennisgeving
14-02-2008 Adviesaanvraag
22-05-2008 Advies uitgebracht
Toestingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

In haar richtlijnenadvies heeft de Commissie speciale aandacht gevraagd voor een concretisering van de doelen, de effectbeschrijving van de waterhuishoudkundige ingrepen, de ontwikkeling van een goed mma en een duidelijke samenvatting van het MER.

Het MER heeft van 2 januari t/m 12 februari 2008 ter inzage gelegen. De Commissie heeft tijdens de toetsing geconstateerd dat in het MER op de volgende punten informatie ontbreekt:

  • detailniveau van de effectbeschrijving van het recreatiegedeelte;
  • effecten van de functie van waterberging en de waterhuishouding op de gewenste natuurontwikkeling;
  • effecten van aanwezige bodemverontreiniging en voedselrijke bodem op de gewenste natuurontwikkeling;
  • onderbouwing van de samenhang tussen de activiteiten en de gevolgen voor de beoordeling van de effecten op het Natura 2000-gebied;
  • inzicht in de effecten op het bodemarchief;
  • uitwerking van het meest milieuvriendelijk alternatief (mma).

Naar aanleiding hiervan heeft de initiatiefnemer nadere informatie aangeleverd. De Commissie is van mening dat in het MER en de aanvulling tezamen de essentiĆ«le informatie aanwezig is.  Uit het MER en de aanvulling komt onder meer naar voren dat de totale ontwikkelingen gunstig zijn voor de natuur. Voor verschillende 'mogelijke ontwikkelingen' uit het MER, bijvoorbeeld op het vlak van recreatie en waterberging, preciseert de aanvulling het feitelijke voornemen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
mw. prof.mr. A. Freriks
dhr. drs. A. van Leerdam
dhr. ir. J.H. de Zeeuw

Voorzitter van de werkgroep: mw. drs. L. van Rijn-Vellekoop
Secretaris van de werkgroep: mw. drs. G. Korf

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Projectgroep Beulakerpolder-Giethoorn Plus

Bevoegd gezag
Gemeente Steenwijkerland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel

Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018