1342. Natuur- en recreatieontwikkeling Beulakerpolder, Steenwijkerland

ontwikkeling van 120 ha van de Beulakerpolder tot natuur en water en een gebied van 50 ha voor permanente woningbouw, recreatiewoningen, een camping en dagrecreatie gelegen aan het water     

Procedure en adviezen

Richtlijnen
11-03-2003 Datum kennisgeving
11-03-2003 Ter inzage legging van de informatie
22-05-2003 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
24-12-2007 Kennisgeving MER
24-12-2007 Ter inzage legging MER
14-02-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
22-05-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
Toestingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

In haar richtlijnenadvies heeft de Commissie speciale aandacht gevraagd voor een concretisering van de doelen, de effectbeschrijving van de waterhuishoudkundige ingrepen, de ontwikkeling van een goed mma en een duidelijke samenvatting van het MER.

Het MER heeft van 2 januari t/m 12 februari 2008 ter inzage gelegen. De Commissie heeft tijdens de toetsing geconstateerd dat in het MER op de volgende punten informatie ontbreekt:

  • detailniveau van de effectbeschrijving van het recreatiegedeelte;
  • effecten van de functie van waterberging en de waterhuishouding op de gewenste natuurontwikkeling;
  • effecten van aanwezige bodemverontreiniging en voedselrijke bodem op de gewenste natuurontwikkeling;
  • onderbouwing van de samenhang tussen de activiteiten en de gevolgen voor de beoordeling van de effecten op het Natura 2000-gebied;
  • inzicht in de effecten op het bodemarchief;
  • uitwerking van het meest milieuvriendelijk alternatief (mma).

Naar aanleiding hiervan heeft de initiatiefnemer nadere informatie aangeleverd. De Commissie is van mening dat in het MER en de aanvulling tezamen de essentiële informatie aanwezig is. Uit het MER en de aanvulling komt onder meer naar voren dat de totale ontwikkelingen gunstig zijn voor de natuur. Voor verschillende ‘mogelijke ontwikkelingen’ uit het MER, bijvoorbeeld op het vlak van recreatie en waterberging, preciseert de aanvulling het feitelijke voornemen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

mr. dr. Annelies Freriks
drs. Allard van Leerdam
ir. Jaap de Zeeuw

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Geertje Korf

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Projectgroep Beulakerpolder-Giethoorn Plus

Bevoegd gezag
Gemeente Steenwijkerland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 22 dec 2020