1327. Kanaalkruising Sluiskil

Het tot stand brengen van een hoogwaardige kruising voor wegverkeer van het Kanaal van Gent naar Terneuzen nabij Sluiskil.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
22-01-2003 Datum kennisgeving
22-01-2003 Ter inzage legging van de informatie
21-03-2003 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
09-05-2005 Kennisgeving MER
09-05-2005 Ter inzage legging MER
08-09-2005 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

In haar toetsingsadvies constateert de Commissie essentiële tekortkomingen voor het tweedebrugalternatief. Het effect van een toenemend aantal scheepspassages en de externe veiligheid zijn onvoldoende bekend.

Een besluit tot het aanleggen van het tunneltracé zonder aanvulling op het MER genomen worden, omdat de extra informatie over het tweedebrugalternatief er niet toe kan leiden dat dit alternatief op probleemoplossend vermogen én/of milieuaspecten alsnog gunstiger beoordeeld zal worden dan het tunnelalternatief.

In het advies heeft de Commissie verder nog opmerkingen over de natuurinformatie in het MER en de uitwerking van het tweedebrugalternatief. De Commissie heeft aanbevelingen voor de besluitvorming op het gebied van tolheffing, luchtkwaliteit, de aanlegfase en anticipatie op kanaalverruiming.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Gerard Arends
ir. Casper van der Giessen
drs. Rob Lambeck
ir. Kuindert van der Spek
ir. Jan Termorshuizen

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: ir. Henri de Brabander

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat
Zeeland

Bevoegd gezag
Rijkswaterstaat
Ministerie van Volkhv., R.O. en Milieubeheer

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zeeland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.1 Aanleg hoofdweg

Bijgewerkt op: 13 feb 2009