1326. Zandwinning en natuurontwikkeling Bosscherwaarden

Bosscherwaarden BV wil zand winnen in de uiterwaarden van de Lek bij Wijk bij Duurstede. Na de zandwinning vult het bedrijf de ontstane plassen op met grond en richt het terrein in als natuurgebied. Voordat de gemeente Wijk bij Duurstede besluit over het bestemmingsplan en de Provincie Utrecht over de ontgrondingsvergunning, zijn de milieugevolgen beschreven in een milieueffectrapport. 

Procedure en adviezen

Richtlijnen
13-01-2003 Datum kennisgeving
13-01-2003 Ter inzage legging van de informatie
17-03-2003 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
10-01-2019 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
21-05-2019 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
01-03-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
21-04-2022 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport, dat na eerder advies is aangevuld, laat zien dat er tijdens de ontgronding en opvulling van de plassen licht negatieve effecten optreden voor natuur en landschap. Nadat het gebied opnieuw is ingericht kunnen de effecten op natuur en landschap juist zeer positief zijn. Daarbij is het vooral belangrijk dat de gebruikte grond weinig stikstof en fosfor bevat. Stel daarom normen vast voor gewenste water- en natuurdoelen, zegt de Commissie, en zorg dat ‘de juiste grond op de juiste plek’ komt.
Het rapport geeft veel informatie over de milieueffecten. De berekeningen van de effecten op de grondwaterstanden bevatten onzekerheden. Er is meer aandacht nodig voor maatregelen als er toch effecten optreden, zegt de Commissie in haar advies.

Voorlopig toetsingsadvies
In het rapport ontbreekt nog veel informatie. Zo is niet duidelijk waarmee de diepe plassen worden opgevuld en wat de kwaliteit hiervan is. Dit is wel belangrijk om te weten voor de toekomstige bodem- en waterkwaliteit en de ontwikkeling van het natuurgebied. Ook ontbreekt informatie over de effecten van de zandwinning op de grondwaterstand en kwel in de omgeving. De mogelijke gevolgen daarvan voor woningen en bedrijven (zoals fruitteelt en akkerbouw) en maatregelen om deze te gevolgen te voorkomen moeten zijn nog niet voldoende in beeld.

Door het ontbreken van deze informatie geeft het rapport geen volledig beeld van de milieueffecten. De milieueffecten, de maatregelen om effecten voor de omgeving te beperken en de haalbaarheid van de gewenste natuur moeten nog beter onderzocht worden. 

De Commissie adviseert daarom het rapport aan te passen en daarna pas een besluit te nemen over het bestemmingsplan en de ontgrondingsvergunning. De provincie Utrecht en de gemeente Wijk bij Duurstede hebben aangeven dit advies over te nemen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Casper van der Giessen
drs. Marcel Klinge
drs. Marinus Kooiman
dr. Vincent Post
drs. Frank Wijnants

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Bosscherwaarden B.V.

Bevoegd gezag
Provincie Utrecht

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.2 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
D16.1 2018: ontginning of wijziging of uitbreiding van ontginning van steengroeven of dagbouwmijnen inclusief winning oppervlaktedelfstoffen uit landbodem (anders dan 16.2) >=12,5 ha terreinopp.
D18.3 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een inrichting bestemd voor het storten of in de diepe ondergrond brengen van >=250.000m3 baggerspecie klasse B, >= 5.000 ton droge stof zuiveringsslib of >= 250.000 m3 ander slib of van niet-gevaarlijke afv

Bijgewerkt op: 21 apr 2022