1324. Tweede Stadsbrug over de Waal bij Nijmegen

Aanleg van een nieuwe stadsbrug over de Waal met aansluitende wegtracés.      

Procedure en adviezen

Richtlijnen
08-01-2003 Datum kennisgeving
08-01-2003 Ter inzage legging van de informatie
20-03-2003 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
21-10-2004 Kennisgeving MER
21-10-2004 Ter inzage legging MER
21-01-2005 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Toetsing a
30-05-2006 Kennisgeving MER
30-05-2006 Ter inzage legging MER
28-09-2006 Toetsingsadvies uitgebracht
Aanvullend toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Aanvullend toetsingsadvies
De gemeente heeft een compleet Aanvullend MER Stadsbrug 2006 laten opstellen. De hoofdconclusie is dat met dit aanvullende MER alle essentiële informatie beschikbaar is voor de besluitvorming over de tweede stadsbrug.

Toetsingsadvies
Bij de toetsing lag er nog geen voorontwerpbestemmingsplan. Dat wordt in de loop van 2005 opgesteld. Het opgestelde MER is in eerste instantie gebruikt voor een raadsbesluit over de wenselijkheid van het voornemen. Maar formeel is de m.e.r.-plicht gekoppeld aan het bestemmingsplan. In de onderhavige situatie heeft de Commissie het MER beoordeeld op ‘volledigheid en juistheid’ voor:

  • Het principebesluit over de aanleg van de Stadsbrug.
  • De vaststelling van het bestemmingsplan waarin de aanleg van de Stadsbrug wordt vastgelegd.

De Commissie oordeelt positief oordeel over het MER. Het geeft een goed beeld van de voor- en nadelen van de aanleg van de Stadsbrug, van de mogelijke uitvoeringsalternatieven en van de belangrijkste milieueffecten. Het geeft dus zonder meer de benodigde informatie voor een principebesluit over de aanleg van de Stadsbrug. Doordat het bestemmingsplan echter pas later komt, ontbreken er in het MER nog gegevens over de precieze inpassing van het brugtracé in het onderliggende wegennet en over de uiteindelijk te kiezen mitigerende maatregelen. De Commissie adviseert informatie hierover voor de volledigheid bij de ter visie legging van het voorontwerp-bestemmingsplan voor de Stadsbrug te presenteren.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Hans Huizer
ing. Gerard van der Sterre, M.Sc.
ir. Robbert de Vries
ir. Eric Zinger

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Marja van Eck

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Nijmegen

Bevoegd gezag
Nijmegen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.2 tot 1-4-2011: Aanleg auto(snel)weg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018