1323. Woningbouwlocatie Nieuwveense Landen Meppel 2009

De bouw van 3.000 woningen met bijbehorende ontsluitingswegen, sportvoorzieningen, wijkvoorzieningen, detailhandel op wijkniveau e.d.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
11-12-2002 Datum kennisgeving
11-12-2002 Ter inzage legging van de informatie
13-02-2003 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
08-02-2006 Kennisgeving MER
08-02-2006 Ter inzage legging MER
27-04-2006 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Aanvullende toetsing
17-02-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
17-02-2010 Kennisgeving MER
17-02-2010 Ter inzage legging MER
28-06-2010 Toetsingsadvies uitgebracht
Aanvullend toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

In 2002 is al gestart met een besluit-m.e.r.-procedure voor de bouw van 5.300 woningen. Hier is later een plan-MER aan toegevoegd. In 2006 constateerde de Commissie bij de toetsing van het besluit- en plan-MER drie tekortkomingen die essentieel zijn voor het volwaardig meewegen van het milieubelang bij de besluitvorming. Het betrof het ontbreken van:

 • de onderbouwing van de noodzaak voor het voornemen;
 • de gevolgen op Natura 2000 (afwegingskader Natuurbescher mingswet 1998);
 • de alternatievenontwikkeling, vanwege natuur en/of milieu.
  Vanwege de fundamentele en ingrijpende aard van de tekortkomingen was het niet mogelijk om binnen een afzienbare termijn het MER aan te vullen en deze in de lopende toetsing te betrekken. De Commissie heeft in haar toetsingsadvies uit 2006 geadviseerd om een aanvulling op het MER op te stellen die alsnog in de ontbrekende informatie voorziet, voordat verdere besluiten worden genomen.

   

  In februari 2010 is een nieuw MER voor een nieuw bestemmingsplan ter inzage gelegd. De doelstelling is naar beneden bijgesteld naar 3.000 woningen. De Commissie heeft geconcludeerd dat in het MER tezamen met de aanvulling over de effecten op Natura 2000 voldoende informatie voor de besluitvorming over het bestemmingsplan beschikbaar is. Belangrijke aandachtspunten voor de besluitvorming zijn het aanbrengen van een fasering in het bestemmingsplan en het monitoren van de effecten van recreatie op Natura 2000-gebied "De Wieden" voor het beheerplan.

   

  Nieuwveense Landen in Meppel is op het Klimaatcongres 2010 gepresenteerd als icoonproject door het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Meppel is geselecteerd vanwege haar hoge energieambitie op het terrein van gebiedsgericht energiebeleid. Het is een mijlpaal in de ontwikkeling van de nieuw te bouwen woonwijk die 'aangenaam duurzaam' wordt. Op den duur zal de wijk energieleverend zijn. Staatssecretaris Joop Atsma van Infrastructuur en Milieu benadrukte dat Nieuwveense Landen een goed voorbeeld is in Nederland voor gebiedsgerichte duurzame ontwikkeling.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: mr. drs. Marjan Poortinga

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Meppel

Bevoegd gezag
Gemeente Meppel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 4000 woningen binnen, of >= 2000 woningen buiten bebouwde kom

Bijgewerkt op: 10 jul 2018