1320. Uitbreiding Beverwijkse Bazaar/ Verlegde Ringvaartweg

De uitbreiding van de Beverwijkse Bazaar en de aanleg van een nieuwe wegverbinding, de Verlegde Ringvaartweg.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
06-12-2002 Datum kennisgeving
06-12-2002 Ter inzage legging van de informatie
03-02-2003 Advies uitgebracht
Toetsing
27-01-2005 Kennisgeving MER
27-01-2005 Ter inzage legging MER
Toetsing aanvulling op het MER
21-03-2006 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
22-03-2006 Kennisgeving MER
22-03-2006 Ter inzage legging MER
14-07-2006 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Beverwijkse Bazaar wil de marktactiviteiten uit te breiden en de openingstijden te verruimen. In fasen zal het bezoekersaantal daardoor groeien van ca. 3,5 miljoen bezoekers per jaar tot ca. 7 miljoen in de eindsituatie. In verband met dit initiatief, maar ook om andere redenen, zoals het verminderen van de verkeersproblematiek aan de centrum –en oostzijde van Beverwijk, wil de gemeente Beverwijk een nieuwe wegverbinding realiseren langs de oostzijde van de parkeerterreinen van de Bazaar, de Verlegde Ringvaartweg.

Tijdens de toetsing van het MER heeft de Commissie om een nadere toelichting gevraagd over verkeer en over veiligheid. Hierover zijn aanvullende achtergrondrapporten geleverd. Ook heeft de Commissie kenbaar gemaakt dat naar haar mening het aspect lucht niet juist werd behandeld. Op bepaalde wegvakken werden namelijk overschrijdingen van de normen voor fijn stof geconstateerd, vanwege de achtergrondconcentratie. De Commissie heeft toen aangegeven dat uit recente jurisprudentie blijkt dat als activiteiten leiden tot het overschrijden van grenswaarden voor de luchtkwaliteit, ook al is dat toe te schrijven aan het heersende achtergrondniveau, dan dient te worden aangegeven, welke maatregelen genomen kunnen worden om zoveel mogelijk te voldoen aan de grenswaarden. Daarop heeft de gemeente de Commissie verzocht de advisering op te schorten om de initiatiefnemer in de gelegenheid te stellen om een aanvulling op het MER te maken. Deze aanvulling is op 22 maart 2006 ter visie gelegd.

In de aanvulling is het overzicht van de luchtkwaliteit op diverse wegvakken nu en in de toekomst geheel aangepast op grond van recente meetgegevens. Uit het overzicht blijkt nu dat er in de toekomst nergens meer overschrijdingen te verwachten zijn. In de aanvulling is een afwijkende, op de regio toegespitste, methode gehanteerd om de achtergrondconcentraties van fijn stof te bepalen. De Commissie achtte deze methode in de aanvulling onvoldoende toegelicht en onderbouwd. Daarop is een bijlagenrapport opgesteld waarin deze onderbouwing wel opgenomen. Met deze onderbouwing is de noodzakelijke informatie beschikbaar.

Het uiteindelijke oordeel van de Commissie is dat de essentiële informatie in het MER, de achtergrondrapporten en de aanvulling plus bijlagenrapport aanwezig is om het milieu volwaardig te kunnen betrekken bij de besluitvorming.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Robert Jan Jonker
ing. Peter Kroeze
ing. Ben Peters

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: ir. Marijke Bremmer

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Beverwijk

Bevoegd gezag
Beverwijk

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.2 tot 1-4-2011: Aanleg auto(snel)weg
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018