1308. Berging uiterwaardengrond in de Afferdense en Deestse Waarden

  Activiteit: De uiterwaardengrond die vrijkomt bij de herinrichting van de Afferdense en Deestse Waarden is mogelijk verontreinigd (kwaliteitsklasse 3 en 4) zal worden geborgen in het gebied zelf, hetzij in de bestaande zandwinplas, hetzij in een nieuwe zandwinput. Met de herinrichting van het gebied zal de bescherming tegen overstromingen in overeenstemming gebracht worden met nieuw vastgestelde normen en daarnaast de natuurontwikkeling in de uiterwaard worden bevorderd.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
13-11-2002 Datum kennisgeving
13-11-2002 Ter inzage legging van de informatie
16-01-2003 Advies uitgebracht
Richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

Bijzonderheden:  

  • In het richtlijnenadvies wordt het inrichtingsplan beschouwd als autonome ontwikkeling; alternatiefontwikkeling en beschrijving van de gevolgen voor het milieu kunnen zich beperken tot de verschillende mogelijkheden om de uiterwaardengrond te bergen;
In het richtlijnenadvies wordt bijzondere aandacht gevraagd voor de aanlegfase, omdat fasering en duur van de aanleg bepalend zullen zijn voor veel milieugevolgen.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Hans Huizer
drs. Sjef Jansen
dr. Jan Joziasse
prof. dr. Hans Middelkoop
ir. Kuindert van der Spek

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: ir. Henri de Brabander

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat

Bevoegd gezag
Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.3 tot 1-4-2011: Stort baggerspecie >= 500.000m3, klasse >= 3

Bijgewerkt op: 10 jul 2018