1306. Reconstructie De Baronie

Het creƫren van een goede omgevingskwaliteit (water, bodem, lucht, natuur en landschap) en het scheppen/ benutten van kansen voor een duurzaam sociaal-economische ontwikkeling (o.a. landbouw, recreatie en toerisme en woon-, werk- en leefklimaat) in het landelijk gebied van de Baronie.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
15-11-2002 Datum kennisgeving
15-11-2002 Ter inzage legging van de informatie
23-01-2003 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
24-09-2004 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
28-09-2004 Kennisgeving MER
28-09-2004 Ter inzage legging MER
14-12-2004 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Reconstructieplannen worden gelijktijdig voorbereid voor de gebieden Baronie, Boven-Dommel, Beerze Reusel, Peel en Maas, Peel, Meijerij, Maas en Meierij. De Commissie spreekt een onverdeeld positief oordeel uit over de kwaliteit van de milieueffectrapporten. Zij geeft in het toetsingsadvies alleen een paar aandachtspunten voor de verdere besluitvorming over de reconstructieplannen en de verdere uitwerking daarvan.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dhr. ing. H.J.M. Hendriks
dhr. dr.ir. J. Hoeks
dhr. drs. S.R.J. Jansen
dhr. drs. M.A. Kooiman
dhr. prof.dr.ir. F.M. Maas
dhr. dr.ir. N.W.M. Ogink
dhr. drs. W. Timmermans

Voorzitter: dhr. dr.ir. G. Blom
Werkgroepsecretaris: mw. drs. M. van Eck

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Noord-Brabant

Bevoegd gezag
Noord-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C09.0 tot 1-4-2011: (Her)inrichting landelijk gebied met functiewijziging >= 250ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018