130. Centrale afvalstortplaats De Dolten (gem. Scharsterland)

De OLAF is van plan voor de verwijdering van huishoudelijk afval c.a. en bouw- en sloopafval in Fryslân een nieuwe centrale stortplaats in te richten op de locatie De Dolten (Nijehaske-Noord). De stortplaats zou gebruikt moeten worden voor het storten van onverwerkbare residuen, die overblijven na toepassing van andere methoden van verwijdering: hergebruik, composteren en verbranden. Het besluit tot de selectie van de locatie De Dolten is tot stand gekomen voordat artikel 41 van de Wabm van kracht werd; m.e.r. is daarbij niet toegepast. Daarom was in deze m.e.r.-procedure de locatiekeuze niet meer aan de orde.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
15-05-1987 Datum kennisgeving
15-05-1987 Ter inzage legging van de informatie
14-07-1987 Advies uitgebracht
Toetsing
09-05-1988 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
08-06-1988 Kennisgeving MER
08-06-1988 Ter inzage legging MER
26-08-1988 Toetsingsadvies uitgebracht
Aanvullend toetsingsadvies
Advies voor richtlijnen
Toetsingsadvies
Toetsing a
22-03-1990 Kennisgeving MER
22-03-1990 Ter inzage legging MER
05-06-1990 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

In het (eerste) toetsingadvies stelde de Commissie dat het MER onvoldoende informatie bevatte voor een verantwoorde besluit vorming. Naar aanleiding van dit toetsingsadvies hebben Gedeputeerde Staten besloten dat er geen besluit over het voornemen genomen kon worden voordat de voorgenomen activiteit en het meest milieuvriendelijke alternatief in toereikende mate zouden zijn uitgewerkt en vergeleken. In de loop van 1988 is een concept van de aanvulling van het MER gepubliceerd. Er werd over de aanvulling een openbare hoorzitting gehouden op 12 april 1990. De Commissie stelde in haar nadere toetsingsadvies dat MER en aanvulling tezamen voldoende informatie bevatten voor een verantwoorde besluitvorming.

De Aw-vergunning van maart 1991 bevatte een evaluatieparagraaf.

De vergunning is in beroep bij de Raad van State geschorst op 11 november 1991, hetgeen heeft geleid tot een nieuwe vergunningaanvraag, die op 24 november 1992 werd ingediend.

De stortplaats werd aangelegd volgens een verbeterde variant van het meest milieuvriendelijke alternatief en geopend op 4 maart 1993.

Sedert de opening van de stortplaats zijn er nieuwe plannen voor ontstaan (zie project 708).

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. de Berg
ir. Harry Dijkstra
dr. Groen
dr. Joenje
ir. Klein
ir. Mesu
dr. ir. Roorda van Eijsinga

Voorzitter: dr. Hans Cohen
Werkgroepsecretaris: Rik Herngreen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Openbaar Lichaam Afvalverwerking Friesland (OLAF)

Bevoegd gezag
Fryslan

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.5 tot 1-4-2011: Niet-gevaarlijk afval (m.u.v. baggerspecie): storten of in de grond brengen >= 500.000m3

Bijgewerkt op: 13 feb 2008