1285. Uitbreiding zandwinning in het Gasselterveld

Het betreft een ontbossing en nieuwe zandwinning, vooral gericht op beton- en metselzand, van maximaal 30 ha in het Gasselterveld in een gebied behorende tot de Ecologische Hoofdstructuur   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
21-08-2002 Datum kennisgeving
21-08-2002 Ter inzage legging van de informatie
31-10-2002 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Advies voor richtlijnen
Toetsing
11-12-2003 Kennisgeving MER
11-12-2003 Ter inzage legging MER
Toetsing a
15-09-2004 Kennisgeving MER
15-09-2004 Ter inzage legging MER
25-11-2004 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing a

Opmerkingen bij de advisering

Het Zandzuigbedrijf Gasselte B.V. wil de zandwinning in het Gasselterveld in de gemeente Aa en Hunze uitbreiden met een nieuwe zandwinput. Het plangebied voor deze uitbreiding is bebost en behoort tot de ecologische hoofdstructuur (EHS). In verband met de gevoeligheid van het gebied is gekozen voor het opstellen van een MER: de situering benadrukt de noodzaak van een zorgvuldige beoordeling van milieueffecten en van (locatie)alternatieven. De in het MER en de Aanvulling op het MER beschreven effecten duiden naar de mening van de Commissie op aantasting van de EHS. De Commissie licht dit toe in haar advies en adviseert het gemeentebestuur deze informatie bij zijn besluitvorming te betrekken. In geval van aantasting van de EHS zijn twee vragen relevant: 

  • zijn er redelijke alternatieven voor de locatie Gasselterveld?
  • wat is het zwaarwegende maatschappelijk belang van de uitbreiding van de zandwinning op de locatie Gasselterveld?
Uit het MER en de Aanvulling daarop blijkt dat Zuidwest-Drenthe op milieugronden een geschikt locatiealternatief is. Er is echter nog discussie over de economische haalbaarheid en over de voorzieningszekerheid van winning op deze locatie op korte termijn. Uitsluitsel hierover bepaalt in belangrijke mate het zwaarwegende maatschappelijke belang van de uitbreiding van zandwinning bij Gasselterveld. De Commissie acht het niet haar taak om over deze aspecten een oordeel te vellen. De afweging van het maatschappelijk belang kan ook niet gemaakt worden op basis van de (milieu)informatie in het MER alleen. De Commissie adviseert het gemeentebestuur, in samenwerking met het provinciebestuur voor de aspecten die zijn bevoegdheid overstijgen, haar besluit te motiveren op basis van het MER, de aanvulling op het MER, de inspraak, economische en maatschappelijke belangen.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Gert Jan Baaijens
prof. dr. ir. Marc Bierkens
prof. Ab Grootjans
dr. Piet Kooi
drs. Rob Mooren
drs. Jaap Stellingwerff

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: drs. Stefan Morel

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Zandzuigbedrijf Gasselte BV

Bevoegd gezag
Aa en Hunze

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D27.0 tot 1-4-2011: Be- of ontbossing >= 100ha (agrarisch) of 10ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018