1275. Bedrijventerrein De Haven-Noordwest te Drachten

Het realiseren van een haven voor de binnenscheepvaart en een waterweg.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
12-07-2002 Datum kennisgeving
02-10-2002 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
19-05-2003 Datum kennisgeving
Toetsing a
10-09-2003 Advies uitgebracht
Toetsing a

Opmerkingen bij de advisering

Bij de toetsing ontbrak aanvankelijk in het MER essentiële informatie. Het ging om de mogelijkheid om de doelstelling geheel of gedeeltelijk te realiseren door een herschikking van, niet aan de haven gebonden, bestaande activiteiten op het huidige haventerrein. Uit oogpunt van efficiënt ruimtegebruik zou dit potentieel belangrijke (milieu-)voordelen kunnen hebben. Een aanvulling op het MER voorzag in voldoende mate in de benodigde informatie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. C. van der Giessen
dhr. dr. H. de Mars
dhr. drs. G. de Zoeten

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. A. van der Velden
Secretaris van de werkgroep: dhr. dr. G.P.J. Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Smallingerland

Bevoegd gezag
Smallingerland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland

Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C03.1 tot 1-4-2011: Aanleg waterweg voor schepen >= 1350ton
C04.1 tot 1-4-2011: Aanleg haven, of laad- en lospier voor schepen >= 1350ton

Bijgewerkt op: 10 jul 2018