1275. Bedrijventerrein De Haven-Noordwest te Drachten

Het realiseren van een haven voor de binnenscheepvaart en een waterweg.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
12-07-2002 Datum kennisgeving
12-07-2002 Ter inzage legging van de informatie
02-10-2002 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
19-05-2003 Kennisgeving MER
19-05-2003 Ter inzage legging MER
Toetsing a
10-09-2003 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing a

Opmerkingen bij de advisering

Bij de toetsing ontbrak aanvankelijk in het MER essentiële informatie. Het ging om de mogelijkheid om de doelstelling geheel of gedeeltelijk te realiseren door een herschikking van, niet aan de haven gebonden, bestaande activiteiten op het huidige haventerrein. Uit oogpunt van efficiënt ruimtegebruik zou dit potentieel belangrijke (milieu-)voordelen kunnen hebben. Een aanvulling op het MER voorzag in voldoende mate in de benodigde informatie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Casper van der Giessen
dr. Hans de Mars
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: ir. Aad van der Velden
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Smallingerland

Bevoegd gezag
Smallingerland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C03.1 tot 1-4-2011: Aanleg waterweg voor schepen >= 1350ton
C04.1 tot 1-4-2011: Aanleg haven, of laad- en lospier voor schepen >= 1350ton

Bijgewerkt op: 10 jul 2018