1273. Reconstructieplan Noord- en Midden-Limburg

Reconstructie landelijk gebied, vaststellen van zoneringen

Procedure en adviezen

Richtlijnen
03-07-2002 Datum kennisgeving
03-07-2002 Ter inzage legging van de informatie
23-09-2002 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Vastgestelde richtlijnen
Toetsing
06-10-2003 Kennisgeving MER
06-10-2003 Ter inzage legging MER
09-12-2003 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Het MER Reconstructie Noord- en Midden-Limburg is de eerste van de serie Reconstructie MER’en die de Commissie toetst. De werkgroep is positief over de inhoud van het MER en de gevolgde aanpak. Het MER blijkt een herkenbare invloed te hebben gehad op de inhoud van het Ontwerp-Reconstructieplan. In haar advies wijst de Commissie erop dat de reconstructie door een hoog ambitieniveau op diverse punten nog niet leidt tot het gewenste doelbereik op het gebied van veterinaire veiligheid, natuurbescherming, vermindering van hinder en waterkwaliteit. Dit komt echter ook in het MER duidelijk en met afdoende onderbouwing aan de orde. Daarom doet deze constatering geen afbreuk aan de positieve beoordeling van de Commissie in het toetsingsadvies.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. drs.ir. B.A.H.V. Brorens
dhr. dr.ir. P.W.G. Groot Koerkamp
dhr. drs. S.R.J. Jansen
dhr. ir. W.H.A.M. Keijsers
dhr. ir. K.A.A. van der Spek
dhr. drs.ing. P.H. Veen

Voorzitter van de werkgroep: mw. drs. L. van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: mw. drs. M. van Eck

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Limburg

Bevoegd gezag
Limburg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg

Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C09.0 tot 1-4-2011: (Her)inrichting landelijk gebied met functiewijziging >= 250ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018