1261. Bestemmingsplan Koegorspolder, gemeente Terneuzen

de ontwikkeling van een bedrijventerrein in de Koegorspolder in de Kanaalzone Gent-Terneuzen. Dit terrein moet ruimte gaan bieden aan een aantal bedrijfsmatige activiteiten. Het gaat volgens het MER om de uitbreiding van het bestaande zeehaven- en industrieterrein Sluiskil-Oost met ruim 88 ha, de aanleg van een recyclingzone van ruim 30 ha aansluitend op de regionale stortplaats, een locatie voor de berging en verwerking van baggerspecie (circa 97 ha), een stedelijke randzone met hoogwaardige stedelijke en regionale bedrijvigheid (circa 50 ha), een windmolenpark, benodigde aanpassingen in de verkeers- en landschapstructuur en voorzieningen voor de waterhuishouding.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
27-05-2002 Datum kennisgeving
27-05-2002 Ter inzage legging van de informatie
18-07-2002 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
11-11-2002 Kennisgeving MER
11-11-2002 Ter inzage legging MER
Toetsing a
06-02-2004 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing a

Opmerkingen bij de advisering

Tijdens de toetsing van het MER heeft de Commissie enkele tekortkomingen in het MER geconstateerd die een goede onderbouwing van de besluitvorming in de weg kunnen staan. Deze punten heeft zij weergegeven in een discussienotitie waarover op 10 januari 2003 een overleg heeft plaatsgehad tussen de Commissie, initiatiefnemer en bevoegd gezag. In het overleg heeft de gemeente Terneuzen een aantal zaken nader toegelicht aan de hand van een schriftelijke reactie op de discussienotitie. In het overleg is overeengekomen het advies van de Commissie enkele weken op te schorten om de initiatiefnemer in de gelegenheid te stellen een formele aanvulling op het MER te maken, zodat dit bij het toetsingsadvies van de Commissie betrokken kan worden. Tot slot heeft de gemeente Terneuzen tijdens hetzelfde overleg mondeling toegelicht dat de plannen van Rijkswaterstaat ten aanzien van de baggerspecieberging en -verwerking aanzienlijk gewijzigd zijn, maar dat over de exacte aard van de wijzigingen nog onvoldoende duidelijkheid bestaat. Aangezien de Commissie voor het uitbrengen van advies gebonden is aan een wettelijke termijn van 9 weken, heeft de gemeente de Commissie per brief van 18 februari 2003 toestemming verleend haar toetsingsadvies uit te brengen op een later tijdstip. In deze brief wordt door de gemeente geen nieuwe adviestermijn gedefinieerd, maar geeft de gemeente aan de Commissie te zullen benaderen voor nader overleg op het moment dat er meer duidelijkheid over de plannen is. 

Gezien de lange tijd die verstreken is sinds het oorspronkelijke verzoek om advies en gezien de misverstanden die bij andere belanghebbenden bleken te rijzen, heeft de Commissie in een nader overleg met de gemeente Terneuzen op 19 december 2003 aangegeven op korte termijn een toetsingsadvies uit te zullen brengen om voldoende helderheid te creëren over haar huidige standpunt en haar rol. Overeen is gekomen dat de gemeente de aanvullende informatie en een toelichtende brief aan de Commissie zal doen toekomen.

Op 22 januari 2004 heeft de Commissie de aanvulling op het MER ontvangen, gedateerd 20 januari 2004. In de brief van 21 januari 2004 geeft de gemeente een toelichting op de gang van zaken sinds de oorspronkelijke publicatie van het MER en bevestigt zij haar oorspronkelijke verzoek om advies van 6 november 2002. Dit toetsingsadvies betreft het MER inclusief de aanvulling en de toelichtende brief. De aanvulling heeft niet ter inzage gelegen. Dit betekent dat de Commissie geen inspraakreacties op de aanvulling bij haar oordeel heeft kunnen betrekken.

De Commissie heeft beoordeeld dat met het MER inclusief de aanvulling niet alle essentiële informatie beschikbaar is gekomen om het milieubelang bij het besluit over het bestemmingsplan een volwaardige rol te laten spelen. Dit oordeel is gebaseerd op het ontbreken van actuele informatie over de deelactiviteit baggerspecieberging en –verwerking en de milieugevolgen hiervan.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Johan van der Gun
drs. Robert Jan Jonker
drs. Rob Lambeck
ir. Kuindert van der Spek

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Bauk Rademaker

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Terneuzen

Bevoegd gezag
Terneuzen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zeeland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D11.3 tot 1-4-2011: Bedrijventerrein >= 75ha: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018