1253. Recreatieplas 't Waal te Houten

aanleg van een recreatieplas in de uiterwaarden van de Lek in de gemeente Houten gecombineerd met zandwinning met een capaciteit van ca. 1,9 miljoen ton industriezand en 1,4 miljoen m3 ophoogzand   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
08-05-2002 Datum kennisgeving
08-05-2002 Ter inzage legging van de informatie
04-07-2002 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
15-05-2003 Kennisgeving MER
15-05-2003 Ter inzage legging MER
Toetsing a
21-07-2003 Kennisgeving MER
21-07-2003 Ter inzage legging MER
25-08-2003 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing a

Opmerkingen bij de advisering

Het Recreatieschap Stichtse Groenlanden heeft het voornemen een recreatieplas aan te leggen in een uiterwaard aan de noordoever van de rivier de Lek in de gemeente Houten en dit te combineren met zandwinning. Er zal ca. 1,9 miljoen ton industriezand en 1,4 miljoen m3 ophoogzand gewonnen worden. De oevers van de plas worden ingericht voor recreatief gebruik en natuurontwikkeling. 

De Commissie geeft in haar toetsingsadvies van aug 2003 aan dat het MER met de aanvulling voldoende informatie geeft voor de besluitvorming. Het MER gaf naar haar mening aanvankelijk onvoldoende informatie over:

 

  • het waarborgen van de veiligheid van de dijk;
  • en de consequenties voor de waterhuishouding binnendijks en te treffen maatregelen.
De aanvulling voorziet hierin. In de aanvulling wordt tevens ingegaan op enkele andere opmerkingen van de Commissie, namelijk over:

 

 

  • de zeer beperkte invulling die in het MER gegeven is aan twee (mogelijk) milieuvriendelijke varianten uit de richtlijnen, namelijk een variant waarin de plas na aanleg wordt afgesloten van de dode arm van de Lek en het uitwerken van varianten voor de zonering tussen recreatie en natuur;
  • de beplanting en het graslandbeheer in de natuurzone;
  • de veiligheid van zwemmers bij de aanleg.
In het voorjaar van 2004 wordt een besluit over het bestemmingsplan verwacht.

 

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Ad Boonman
ir. Robbert de Vries
ing. Jan Westerhoven

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: ir. Veronica ten Holder

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Bevoegd gezag
Houten

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 250.000 bezoekers per jaar, >= 25ha, of 10ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 04 mrt 2021