1243. Ontwikkeling Meerstad Groningen

Voor het gebied ten oosten van de stad Groningen bestaat het voornemen ‘Meerstad Groningen’ te ontwikkelen. Dit behelst een aantal activiteiten: het realiseren van circa 8000 woningen; aanleg van 140 hectare bedrijventerrein en de mogelijkheid in de periode tot 2030 nog ca. 100 ha toe te voegen; aanleg van een meer met een minimum oppervlakte van 650 ha voor waterberging en recreatie; aanleg van lokale en bovenlokale infrastructuur; aanleg van een ecologische verbindingszone met een oppervlakte van 500 ha; groen in en om de stad (GIOS): aanleg van 500 ha. Het plan wordt gefaseerd ontwikkeld.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
10-04-2002 Ter inzage legging van de informatie
10-04-2002 Datum kennisgeving
21-06-2002 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
22-09-2003 Kennisgeving MER
22-09-2003 Ter inzage legging MER
28-11-2003 Toetsingsadvies uitgebracht
Richtlijnen a
30-06-2005 Datum kennisgeving
30-06-2005 Ter inzage legging van de informatie
05-10-2005 Advies uitgebracht
Richtlijnen a
Toetsing a
26-04-2006 Kennisgeving MER
26-04-2006 Ter inzage legging MER
Toetsing b
26-04-2006 Kennisgeving MER
26-04-2006 Ter inzage legging MER
18-10-2006 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing b
toetsing deelplan 1
13-06-2007 Kennisgeving MER
13-06-2007 Ter inzage legging MER
03-09-2007 Toetsingsadvies uitgebracht
03-09-2007 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
Toestingsadvies
Toetsing
20-05-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
21-05-2008 Ter inzage legging MER
21-05-2008 Kennisgeving MER
17-07-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies 2

Opmerkingen bij de advisering

Als eerste stap in de planvorming is een Masterplan uitgewerkt. Daarbij is in 2002-2003 vrijwillig de procedure van milieueffectrapportage (m.e.r.) gevolgd. Het Masterplan is in 2005 bestuurlijk vastgesteld.

Voor de verdere ontwikkeling van Meerstad zijn nieuwe bestemmingsplannen nodig in de gemeenten Slochteren en Groningen. De gemeenteraden zijn daarbij bevoegd gezag in de m.e.r.-procedure. Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen is bevoegd gezag voor de ontgrondingsvergunning(en).
Op 18 oktober 2006 heeft de Commissie voor de m.e.r. een toetsingsadvies uitgebracht over het milieueffectrapport (MER) bij het eerste (uit te werken) Bestemmingsplan Meerstad-Midden en de ontgrondingsvergunning.

Op 18 juni 2007 is daarna een vrijstellingsverzoek ex artikel 19.2 WRO ter visie gelegd voor Deelplan 1. Het verzoek heeft betrekking op het bouwrijp maken van Deelplan 1 van Meerstad. Voor deelplan 1 gaat het om 1150 woningen, 25 ha GIOS en 72 ha meer.

Ter onderbouwing van de besluitvorming hierover is het MER uit 2006 ter visie gelegd met een verdere uitwerking en actualisering (Milieueffectrapport Meerstad, Deelplan 1) die betrekking heeft op het deelplan 1.  De gemeente Slochteren heeft de Commissie voor de m.e.r. in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over deze m.e.r.-documenten.

Bij de toetsing van het MER heeft de Commissie er rekening mee gehouden dat het MER Meerstad-Midden al grotendeels de informatie bevatte die bij de besluiten over dit voornemen nodig was. Alleen voor het aspect waterkwaliteit achtte de Commissie nog aanvullende gegevens nodig. Deze zijn in het MER voor het Deelplan 1 geleverd. Dat maakt dat de Commissie m.e.r. nieuwe MER’en bij de nog komende uitwerkingsplannen aanvullende informatie alleen nodig acht, als (onderdelen van) de plannen zo ingrijpend wijzigen dat ze buiten de gehanteerde bandbreedte komen, waardoor de eerdere MER’en er niet meer aan ten grondslag kunnen liggen.

Wel heeft de Commissie gevraagd om een goede monitoring van de waterkwaliteit.

Vervolgens is in 2008 ook een advies gevraagd over een MER voor het deelplan IJsbaanlocatie. Daarover bracht de Commissie een positief advies uit onder verwijzing naar haar voornoemde advies over deelplan 1.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Mark Elbers
ir. Hans Huizer
ir. Wim Keijsers
drs. Marcel Klinge
ir. Kees Nije
ing. Bart van Pagée
ir. Kuindert van der Spek
dr. Nico de Vries
ir. Theo Witjes

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Marja van Eck

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Groningen
Slochteren
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Hunze en Aa's

Bevoegd gezag
Groningen
Slochteren

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008 Plan-m.e.r. en besluit-m.e.r. (oud, niet meer invullen)
C11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 4000 woningen binnen, of >= 2000 woningen buiten bebouwde kom
C12.1 tot 1-4-2011: Aanleg primaire waterkering
C16.1 tot 1-4-2011: Winning oppervlaktedelfstoffen >= 100ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018