1227. Reconstructie N31 Zurich - Harlingen

Ter verhoging van de verkeersveiligheid wil de regionale directie van Rijkswaterstaat de Rijksweg 31 (N31) tussen Zurich en Harlingen ombouwen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
01-02-2002 Datum kennisgeving
01-02-2002 Ter inzage legging van de informatie
16-04-2002 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
26-06-2003 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
26-06-2003 Kennisgeving MER
26-06-2003 Ter inzage legging MER
16-09-2003 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

In haar richtlijnenadvies vroeg de Commissie specifiek aandacht te besteden aan verbanden tussen het huidige voornemen en de problematiek van, en mogelijke oplossingsrichtingen voor, het niet in de planvorming opgenomen noordelijk tracégedeelte van de Rijksweg 31, de traverse tussen Harlingen en Midlum.

Het richtlijnenadvies is met enkele extra uitwerkingen overgenomen in de richtlijnen.

In het toetsingsadvies concludeerde de Commissie dat de essentiële informatie voor de besluitvorming aanwezig was. Wel vroeg de Commissie bij de besluitvorming aandacht voor de verminderde bereikbaarheid van Zurich en voor de milieugevolgen van een oplossing hiervoor. Ook adviseerde ze om, indien voor een 2x2-oplossing voor het traject Zurich – Harlingen zou worden gekozen, aandacht te schenken aan de vormgeving en veiligheid van de overgang naar de 2x1-vormgeving verderop.

In het standpunt kiezen de ministers voor de 2x2-oplossing. Dit is in overeenstemming met de adviezen van de gemeenten Harlingen en Wûnseradiel, van de provincie Fryslân en van het Overlegorgaan Verkeersinfrastructuur (OVI). Voor de financiering wordt teruggegrepen op de toezegging die de Minister van Verkeer en Waterstaat in 2000 had gedaan om een duurdere oplossing dan de 2x1-uitvoering uit te voeren mits de provincie de meerkosten draagt. Tijdens overleg met de regio zal ook worden gekeken naar een oplossing voor de verminderde bereikbaarheid van Zurich, waarbij in eerste instantie aan een viaduct wordt gedacht. Het resultaat zal in het OTB worden uitgewerkt. Ook hiervoor wordt gerekend op een grote financiële betrokkenheid van de regio.


 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Maarten Fabery de Jonge
ir. Wim Keijsers
dr. Nico de Vries

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Michiel Odijk

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat

Bevoegd gezag
Rijkswaterstaat
Ministerie van Volkhv., R.O. en Milieubeheer

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.1 Aanleg hoofdweg

Bijgewerkt op: 22 dec 2020