1226. Randweg 's-Hertogenbosch

De gemeente ’s-Hertogenbosch wil de verkeersproblematiek aan de zuidwestkant van de stad oplossen door een nieuwe weg aan te leggen: de Randweg ’s-Hertogenbosch. De Randweg ligt deels in de gemeente Vught, deels in de gemeente ’s-Hertogenbosch.         

Procedure en adviezen

Richtlijnen
03-02-2002 Datum kennisgeving
03-02-2002 Ter inzage legging van de informatie
05-04-2002 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
02-04-2003 Kennisgeving MER
02-04-2003 Ter inzage legging MER
16-06-2003 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

Het initiatief voor de Randweg is ontstaan nadat een eerder initiatief (de Zuidweststructuur) met de dezelfde doelstelling niet kon doorgaan vanwege een uitspraak van de Raad van State: de Zuidweststructuur doorsneed de Gement, een speciale beschermingszone in het kader van de Europese Habitatrichtlijn. Ook voor de Zuidweststructuur was m.e.r. doorlopen. Om die reden bevat de startnotitie al veel waardevolle informatie. De Commissie gaat in haar advies daarom alleen in op de onderdelen die in het MER aanvulling of een andere aanpak dan in de startnotitie beschreven behoeven. 

Het toetsingsadvies geeft een positief oordeel over de inhoud van het MER. Het MER is systematisch van opzet en toegankelijk. De argumentatie voor de keuze van de inrichtingsvarianten voor met name het middendeel van de weg is helder. Het beschrijven van de (milieu)effecten van twee snelheidsregimes (50 en 70 km/uur) levert relevante informatie op voor het te nemen besluit. De Commissie doet de volgende aanbevelingen:

  • bij de besluitvorming informatie te geven over de extra maatregelen die getroffen gaan worden om de rijsnelheid te beheersen en de omstandigheden te benoemen waarbij sprake kan zijn van toekomstige aanpassingen van het snelheidsregime;
  • alsnog een overzicht te geven van de maatschappelijke kosteneffectiviteit van resp. het 50 en 70 km/uur regime;
  • informatie te geven over omvang en consequenties van één groot scherm voor spoor en weg en de reden aan te geven waarom hiervoor niet wordt gekozen;
  • de Commissie sluit niet uit dat het waterhuishoudingsysteem anders is dan in het MER beschreven. Mogelijk is sprake is van kwelstromen die zijdelingse afstromen van de dekzandrug Vught-Den Bosch naar de May/Gement. Om deze reden adviseert de Commissie aanvullende metingen uit te voeren. Indien deze veronderstelling wordt bevestigd zal dit mogelijk moeten leiden tot een aangepaste inrichting van de tunnelbak en heroverweging van te treffen mitigerende maatregelen;
  • na te gaan of aanvullende maatregelen gewenst zijn om de toekomstvastheid van de Randweg op lange termijn te vergroten, aangezien het MER aangeeft dat in 2015 er al een afwikkelingsprobleem gaat ontstaan.
 

 

 

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Gert Jan Baaijens
ir. Hans Huizer
ing. Ben Peters
dr. Nol Verster

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: ir. Veronica ten Holder

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
's Hertogenbosch

Bevoegd gezag
's Hertogenbosch
Vught

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.2 tot 1-4-2011: Aanleg auto(snel)weg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018