121. Luchtscheidingsinstallatie/gasmengstation te Ommen

De Gasunie had het plan om het compressorstation te Vilsteren (gem. Ommen) uit te breiden met een luchtscheidings- en menginstallatie voor de winning van stikstof en menging met hoogcalorisch aardgas tot aard gas van zogeheten Slochterenkwaliteit. Het gas met af wijkende samenstelling, dat met stikstof diende te wor den gemengd, zou afkomstig zijn van verschillende vel den op de Noordzee en het noorden en oosten van het land. Met het project werd ook de menging beoogd van aard gas dat vanaf 1987 zou worden geleverd door de aard gasontzwavelingsinstallatie van de Nederlandse Aard olie maatschappij te Emmen1.    1 Zie project 115.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
04-12-1984 Advies uitgebracht
Aanbevelingen
Toetsingsadvies
Toetsing
20-05-1985 Kennisgeving MER
20-05-1985 Ter inzage legging MER
23-07-1985 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

Het mengstation en de luchtscheidingsinstallatie kwamen in 1987 gereed en zijn bij de ingebruikname van de gasontzwavelingsinstallatie van de NAM in het najaar van 1988 volledig in bedrijf genomen. Tijdens de bouw van de eerste zijn metingen verricht aan de grondwaterstand in de omgeving met het oog op de bemaling. Ook heeft overleg plaatsgevonden tussen de initiatiefnemers en het landgoed Vilsteren B.V. over de mogelijke beïnvloeding van de vegetatie rondom het complex door de afgassen van de luchtscheidingsinstallatie. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. de Berg
ir. Henk Buijtenhek
dr. Jacques de Smidt

Voorzitter: dr. Spaander
Werkgroepsecretaris: drs. Jules Scholten

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
N.V. Nederlandse Gasunie

Bevoegd gezag
Ommen
Provincie Overijssel
zuiveringschap West-Overijssel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
006 Géén m.e.r., wel advies van Commissie gevraagd

Bijgewerkt op: 31 aug 2007