1203. Aanleg Nijreessingel Almelo

De gemeente Almelo heeft het voornemen om de Nijreessingel aan te leggen in Almelo-zuid om problemen op het gebied van bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid op te lossen. Het betreft een weg van circa 2,5 kilometer, in het originele plan bestaande uit 2 x 2 rijstroken en een ontwerpsnelheid van 80 km/uur.     

Procedure en adviezen

Richtlijnen
17-10-2001 Datum kennisgeving
17-10-2001 Ter inzage legging van de informatie
20-12-2001 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
14-05-2003 Kennisgeving MER
14-05-2003 Ter inzage legging MER
03-07-2003 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie was in de richtlijnenfase van mening dat de startnotitie al vrij veel informatie bevatte die in het MER overgenomen kon worden. Bij de toetsing van het MER heeft de Commissie geconstateerd dat het MER voldoende informatie bevat om het milieubelang een volwaardige plaats in de besluitvorming te geven. Wel heeft zij aanbevolen om een aantal zaken bij het besluit goed te motiveren of inzichtelijk te maken. Zo heeft de Commissie gevraagd om de status van de ontwikkelingen die de uitwerking van een noordelijker alternatief in de weg staan, bij het besluit te onderbouwen en de effecten van geluidsreducerende maatregelen op de geluidhinder en de visuele beleving inzichtelijk te maken. 

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Jan Derksen
ir. Jan Adriaan Nuesink
dr. Hans Sprangers
ir. Jan Termorshuizen

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Bauk Rademaker

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Almelo

Bevoegd gezag
Almelo

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.2 tot 1-4-2011: Aanleg auto(snel)weg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018