1198. Bedrijventerrein Flevokust te Lelystad

De gemeente Lelystad heeft het voornemen een nieuw bedrijventerrein met een bruto oppervlakte van circa 200 ha, genaamd Flevo Kust, te ontwikkelen. Het voornemen richt zich met name op het inrichtingsniveau. Onderdelen van de voorgenomen activiteit vormen de aanleg van een slibdepot, een deels buitendijks aan te leggen multimodaal distributie- en overslagcentrum en overige bedrijvigheid waaronder een luchtschipwerf

Procedure en adviezen

Richtlijnen
03-10-2001 Datum kennisgeving
03-10-2001 Ter inzage legging van de informatie
10-12-2001 Advies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

Voor het voornemen gelden de volgende bijzonderheden
 • deze locatie was reeds onderwerp van studie voor bedrijfsvestiging in twee milieueffectrapporten: het Flevo Milieu- en Energiepark (1993) en het Omgevingsplan Flevoland (2000)
 • in navolging van de mogelijke realisatie van het planonderdeel luchtschipwerf, kan ook een procedure op grond van de Luchtvaartwet nodig zijn, met de nodige consequenties;
 • in navolging van de mogelijke realisatie buitendijkse activiteiten kan de Minister van Verkeer en Waterstaat mogelijk mede als bevoegd gezag worden aangemerkt;
 • gezien de ligging van het geplande bedrijventerrein Flevo Kust in en tussen gebieden die als beschermd (op basis van het Structuurschema Groene Ruimte en / of de Vogel- en Habitatrichtlijn) zijn aangemerkt, verdienen de consequenties van geldende beschermingsregels bijzondere aandacht;
 • voor de aan het terrein grenzende Flevo-centrale, zal een afzonderlijke m.e.r.-procedure worden opgestart, waarbij afstemming wenselijk is.
 • Betrokken partijen

  Samenstelling van de laatste werkgroep

  drs. Sjef Jansen
  ing. Paul Peeters
  drs. Gerrit de Zoeten

  Voorzitter: ir. van Dixhoorn
  Werkgroepsecretaris: ir. Han van Dijk

  Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

  Initiatiefnemer
  Lelystad

  Bevoegd gezag
  Lelystad

  Overige gegevens

  Gebied: Nederland, provincie Flevoland


  Categorie├źn Besluit m.e.r.

  Code Omschrijving
  C11.2 tot 1-4-2011: Aanleg bedrijventerrein >= 150ha

  Bijgewerkt op: 10 jul 2018