1194. Recreatie- en centrumvoorzieningen De Pieterman/Slobbeland, Volendam

In de provinciale beleidsnota Kustlijnontwikkeling IJssel- en Markermeer van juli 1996 heeft Noord-Holland een visie geformuleerd op de mogelijkheden en doelstellingen voor deze regio. Daarop is een samenwerkingsverband ontstaan tussen West-Friese gemeenten en private organisaties, die heeft geleid tot een regionale ontwikkelingsvisie waarin de potenties van de toeristisch-recreatieve sector centraal staan. De gemeente Edam-Volendam is voor een belangrijk deel afhankelijk financieel afhankelijk van inkomsten uit die sector en merkt dat haar positie wordt bedreigd door de relatief korte verblijftijd van recreanten. Ter versterking van die positie plant ze de volgende nieuwe voorzieningen: een jachthaven met 465 ligplaatsen met bijbehorende voorzieningen; afmeermogelijkheden voor de Bruine Vloot; 155 recreatiewoningen en/of –appartementen; centrumvoorzieningen; een camperterrein met 60 plaatsen; een dagrecreatiestrand voor 800 bezoekers; parkeerfaciliteiten (200 plaatsen), wegen, langzaamverkeerroutes en groenvoorzieningen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
19-09-2001 Datum kennisgeving
19-09-2001 Ter inzage legging van de informatie
23-11-2001 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
07-08-2002 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
07-08-2002 Kennisgeving MER
07-08-2002 Ter inzage legging MER
14-10-2002 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De m.e.r.-procedure is gestart nadat de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in een voorlopige voorziening het bestemmingsplan waarin deze toeristisch-recreatieve voorzieningen waren voorzien, ten dele had geschorst.

Tegelijk met de startnotitie werd ook een notitie “Toetsing Vogel- en Habitat richtlijn plan De Pieterman/Slobbeland te Volendam” uitgebracht. Deze notitie geeft aan dat er geen significante effecten op de speciale beschermingszone Markermeer (aangewezen ingevolge de Vogelrichtlijn) zijn te verwachten, noch op de populaties van meerval, bittervoorn, rivierdonderpad, grote modderkrui per of meervleermuis (waarschijnlijk aanwezige soorten die zijn beschermd ingevolge de Habitatrichtlijn).

Het MER is met een veldonderzoek naar de rugstreeppad en een oplegnotitie vanuit het college van B&W ter inzage gelegd. In de oplegnotitie wordt aangegeven hoe het college voorstelt de informatie vanuit het MER te laten doorwerken in het bestemmingsplanbesluit.

De Commissie komt in haar toetsingsadvies tot de conclusie dat het MER de essentiële informatie voor een besluit over het bestemmingsplan bevat. Zij vindt de wijze van presentatie met de oplegnotitie helder en navolgenswaard. Ze beveelt aan om enkele milieuvriendelijke mogelijkheden na een bestemmingsplanbesluit nader uit te werken. Ook adviseert ze om voor enkele aspecten afwegingen nader te onderbouwen of te heroverwegen naar aanleiding van informatie uit het milieueffectrapport. Zij geeft aan dat de consequenties van de vaststelling van een nieuwe vrijwaringszone voor dijkversterking op dit moment nog niet te overzien zijn en te zijner tijd zullen moeten worden beschouwd.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Norbert Dankers
drs. Rob Lambeck
ir. Kuindert van der Spek

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Michiel Odijk

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Edam-Volendam

Bevoegd gezag
Edam-Volendam

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 07 feb 2008