1185. Multimodaal Transportcentrum (MTC) Valburg

De aanleg van een multimodaal transportcentrum (MTC), ten zuidoosten van Valburg, langs de Waal en op het kruispunt van de A15, de toekomstige Betuweroute en de eventuele doorgetrokken A73. Onderdelen van het MTC zijn een containerhaven, een binnenvaartservicecentrum, een railservicecentrum, een intern transportsysteem voor overslag tussen schip en spoor en een bedrijvencomplex van 300 ha (bruto). Het MTC wordt ontsloten via de A15, hiervoor wordt een nieuw weefvak aangelegd. Voor de aanleg van de haven wordt een deel van de primaire waterkering langs de Waal verlegd.

Procedure en adviezen

Toetsing
20-08-2001 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
22-08-2001 Kennisgeving MER
22-08-2001 Ter inzage legging MER
18-12-2001 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Stuurgroep MTC Valburg (IN) is van plan om ten zuidoosten van Valburg, langs de Waal en op het kruispunt van de A15, de toekomstige Betuweroute en de eventuele doorgetrokken A73 een multimodaal transportcentrum (MTC) aan te leggen. Het MTC moet een internationaal vervoersknooppunt worden met een containerhaven, een binnenvaartservicecentrum, een railservicecentrum , een intern transportsysteem voor overslag tussen schip en spoor en 300 ha bedrijventerrein. Voor de ontsluiting van het MTC wordt de (hoofd)infrastructuur aangepast. Voor de aanleg van de haven moet een deel van de primaire waterkering langs de Waal verlegd worden. De aanleg van de containerhaven en de aanleg van het bedrijventerrein zijn m.e.r.-plichtig. Het verleggen van de primaire waterkering en de realisering van weefvakken op de A15 zijn m.e.r.-beoordelingsplichtig, maar de initiatiefnemer heeft op voorhand verklaard dat deze elementen in het MER zullen worden meegenomen.

Het MTC is eerder be-merd. In 1997 is reeds een MER opgesteld ter onderbouwing van het regionaal structuurplan KAN (project 799). In dit plan is de locatie en de omvang van het MTC vastgelegd. Om geen juridische risico’s te lopen hebben de initiatiefnemer en de bevoegde instanties besloten voor het bestemmingsplan en de dijkverlegging opnieuw m.e.r. te doorlopen. Zij hebben hierbij gebruik gemaakt van artikel 7.16 van de Wet milieubeheer (Wm) (overslaan van startnotitie en richtlijnen als een alternatief in een eerder MER aan de orde is geweest), waardoor direct een MER ter inzage is gelegd. Als MER zijn ter inzage gelegd het MER en een aanvullende Projectnotitie uit 1997, alsmede een ‘MER 2001’ en een aantal onderzoeksrapporten. In het MER 2001 wordt ingegaan op de verschillen met het MER 1997 en vindt, op basis van een aantal milieuonderzoeken, een nadere detaillering en actualisering plaats.

De werkgroep vindt het MER op een aantal punten onvoldoende en heeft om een aanvulling gevraagd. Het gaat om de volgende tekortkomingen:

 • Er is onvoldoende ingegaan op de aanwezige natuurwaarden in het gebied. Sinds 1997 is er veel jurisprudentie en beleid over o.a. Vogel- en Habitatrichtlijn, hier is geen rekening mee gehouden. Uit inspraak blijkt dat er waarschijnlijk sprake is van zowel beschermde soorten als beschermde gebieden;
 • Er mist een actuele onderbouwing van de te verwachten ladingstromen op de verschillende onderdelen van het MTC, gericht op de benodigde omvang van het MTC en de haven;
 • Door het ontbreken van bovenstaande zaken is het MMA onvoldoende ingevuld;
 • De milieueffecten van de twee externe ontsluitingsalternatieven worden nauwelijks beschreven. Met name de verkeersaspecten zijn van belang, onder andere omdat capaciteitsproblemen op de A15 verwacht kunnen worden;
 • Er is nauwelijks ingegaan op de milieueffecten tijdens de aanlegfase, terwijl het hier een grote ingreep met waarschijnlijk jaren overlast betreft. Een belangrijk kritiekpunt is ook de ontoegankelijkheid van het MER. Het MER 2001 bestaat slechts uit een verzameling verwijzingen naar het MER 1997 en naar onderliggende milieuonderzoeken. Dit is niet goedgemaakt door een integrale samenvatting op te nemen.

  Kort na de informele aankondiging van de constateringen van de Commissie werd bekend dat de Stuurgroep aan de bevoegde instanties voorstelt om de m.e.r.-procedure overnieuw te doen. De belangrijkste redenen hiervoor zijn:

 • Het MER 1997 was niet opgesteld voor de m.e.r.-beoordelingsplichtige elementen (dijk en weefvakken). Daarom had voor deze elementen de verkorte procedure niet toegepast mogen worden;
 • Het toegenomen belang van beschermde soorten en gebieden. Het is duidelijk dat dit aspect nog behandeld moet worden.
   Daarnaast hebben de honderden inspraakreacties en de inhoudelijke kritiek van de Commissie voor de m.e.r. een rol gespeeld.

   In overleg met de Stuurgroep en de bevoegde instanties is besloten dat het advies van de Commissie openbaar gemaakt wordt. De Commissie brengt dus een negatief toetsingsadvies uit.
  1. Betrokken partijen

   Samenstelling van de laatste werkgroep

   drs. Peter van den Dries
   ir. Casper van der Giessen
   ir. Hans Huizer
   ir. Marlies Verspui

   Voorzitter: dr. ir. Joseph Geerards
   Werkgroepsecretaris: ir. Marijke Bremmer

   Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

   Initiatiefnemer
   Stuurgroep MTC

   Bevoegd gezag
   Gelderland
   Nijmegen
   Overbetuwe

   Overige gegevens

   Gebied: Nederland, provincie Gelderland


   Categorieën Besluit m.e.r.

   Code Omschrijving
   C01.4 tot 1-4-2011: Verbreding hoofdweg of ombouw tot autosnelweg
   C04.1 tot 1-4-2011: Aanleg haven, of laad- en lospier voor schepen >= 1350ton
   C11.2 tot 1-4-2011: Aanleg bedrijventerrein >= 150ha
   D02.0 tot 1-4-2011: Overlaadstation >= 25ha: aanleg, wijzigen of uitbreiden
   D12.1 tot 1-4-2011: Zee-, delta- of rivierdijk: wijziging of uitbreiding

   Bijgewerkt op: 07 feb 2008