1174. Glastuinbouwconcentratiegebied Luttelgeest II

aanleg, gebruik en beheer van een glastuinbouwgebied van circa 300 hectare bruto oppervlak   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
14-06-2001 Datum kennisgeving
14-06-2001 Ter inzage legging van de informatie
05-09-2001 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
21-08-2003 Kennisgeving MER
21-08-2003 Ter inzage legging MER
27-10-2003 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

Bij de toetsing heeft de Commissie een aantal essentiële tekortkomingen in het MER geconstateerd. De tekortkomingen betreffen: 

 

  • de wateraspecten van het voornemen;
  • de beschrijving van effecten van bestrijdingsmiddelen en lichtemissies op nabijgelegen gevoelige gebieden: natuurgebieden en woongebieden;
  • de beschrijving van het mma en de motivatie en milieuconsequenties van de keuze voor het voorkeursalternatief.
Hierover heeft op 10 oktober 2003 een deskundigenoverleg plaatsgehad tussen het bevoegd gezag, de initiatiefnemer en de Commissie. Tijdens dit overleg hebben bevoegd gezag en initiatiefnemer aangegeven dat er een aanvulling op het MER zal worden gemaakt die over enkele maanden ter toetsing aan de Commissie aangeboden wordt. In dit toetsingsadvies licht de Commissie haar oordeel nader toe en adviseert zij om op de bovengenoemde punten een aanvulling op het MER te maken. Tevens heeft zij aanbevolen om deze aanvulling na afronding ter inzage te leggen, bijvoorbeeld gelijktijdig met het ontwerp-bestemmingsplan.

 

Een definitief besluit over het bestemmingsplan is nog niet genomen. De provincie Overijssel publiceerde in januari 2008 een onderzoek naar de meest geschikte locatie voor uitbreiding van de glastuinbouw. Het onderzoek concludeert dat de locatie Luttelgeest in vergelijking met de Koekoekspolder en Ens de meest geschikte locatie is voor uitbreiding van het glasareaal in de regio.

stand van zaken november 2008: De gemeenteraad van Noordoostpolder heeft een voorbereidingsbesluit voor het nieuwe kassengebied van Luttelgeest genomen. Dit besluit, bedoeld om ongewenste ontwikkelingen te voorkomen, geldt tot 14 november 2009. De gemeente acht dit besluit noodzakelijk om de milieu-effecten goed in kaart te kunnen brengen.

De Gemeente Noordoostpolder start een nieuwe procedure om het bestemmingsplan te herzien. Daarbij wordt een m.e.r.-procedure doorlopen. Informatie over deze nieuwe procedure kunt u vinden onder projectnummer 2194 op deze website.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Rob Faasen
ing. Albert Raaijmakers
ir. Kuindert van der Spek
dr. Nico de Vries

Voorzitter: dr. ir. Joseph Geerards
Werkgroepsecretaris: drs. Bauk Rademaker

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Noordoostpolder

Bevoegd gezag
Noordoostpolder

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.3 tot 1-4-2011: Aanleg glastuinbouwgebied >= 100ha

Bijgewerkt op: 22 dec 2020