1151. Woningbouw en uitbreiding jachthaven Hunzegat te Zoutkamp

Bij de plannen tot afsluiten van de Lauwerszee was ervan uitgegaan dat rond het Lauwersmeer een contingent verblijfsrecreatievoorzieningen gebouwd zou kunnen worden, met als concentratiepunt Zoutkamp. In 1988 heeft de minister van VROM ingestemd met een partiële herziening van het Streekplan Groningen ten aanzien van het Lauwersmeer, waarin het concentratiepunt voor verblijfsrecreatie is verschoven naar Ballastplaatbos. Nadat gebleken was dat recreatie bij Ballastplaatbos op bezwaren stuitte kwam de oorspronkelijke locatie weer in beeld. De gemeente heeft daarom in een Struc tuurvisie Zoutkamp aangegeven dat zij de bouw van recreatiewoningen en -bungalows bij de jachthaven Hunzegat, alsmede een uitbreiding van de ligplaatsen beoogde. In de Beleidsnotitie Recreatiebungalowparken van 1997 heeft de provincie Groningen aangegeven deze plannen als “pijplijnproject” te beschouwen, niet vallend onder het moratorium dat zij in de beleidsnotitie vastlegde.  De gemeente De Marne heeft op 30 mei 2000 een structuurplan vastgesteld met als belangrijke doelstellingen de instandhouding van het voorzieningenniveau en het verbeteren van de werkgelegenheid. Hiertoe wil de gemeente het woningaanbod diversifiëren en de recreatiefunctie versterken. Eén van de vier projecten die in dit kader worden ontwikkeld is de herinrichting van de jachthaven Hunzegat, waar een uitbreiding van ligplaatsen van de Bruine Vloot (van ca tien naar twintig à dertig), een uitbreiding van ligplaatsen voor plezierjachten (van 160 naar 250) wordt voorgenomen. Ook is de bouw van recreatiewoningen (ca. 80 woningen) en woningen voor de verblijfsrecreatie (120 à 165 woningen) gepland. Bij de plannen tot afsluiten van de Lauwerszee was ervan uitgegaan dat rond het Lauwersmeer een contingent verblijfsrecreatievoorzieningen gebouwd zou kunnen worden, met als concentratiepunt Zoutkamp. In 1988 heeft de minister van VROM ingestemd met een partiële herziening van het Streekplan Groningen ten aanzien van het Lauwersmeer, waar in het concentratiepunt voor verblijfsrecreatie is verschoven naar Ballastplaatbos. Nadat gebleken was dat recreatie bij Ballastplaatbos op bezwaren stuitte kwam de oorspronkelijke locatie weer in beeld. De gemeente heeft daarom in een Struc tuurvisie Zoutkamp aangegeven dat zij de bouw van recreatiewoningen en -bun galows bij de jachthaven Hunzegat, alsmede een uitbreiding van de ligplaatsen beoogde. In de Beleidsnotitie Recreatiebungalowparken van 1997 heeft de provincie Groningen aangegeven deze plannen als “pijplijnproject” te beschouwen, niet vallend onder het moratorium dat zij in de beleidsnoti tie vastlegt.   De gemeente De Marne heeft op 30 mei 2000 een structuurplan vastgesteld waarin als belangrijke doelstellingen gelden de instandhouding van het voorzieningenniveau en het verbeteren van de werkgelegenheid. Hiertoe wil de gemeente het woningaanbod diversifiëren en de recreatiefunctie versterken. Eén van de vier projecten die in dit kader worden ontwikkeld is de herinrichting van de jachthaven Hunzegat, waar een uitbreiding van ligplaatsen van de Bruine Vloot (van ca tien naar twintig à dertig), een uitbreiding van ligplaatsen voor plezierjachten (van 160 naar 250) wordt voorgenomen. Ook is de bouw van recreatiewo ningen (ca 80 woningen) en woningen voor de verblijfsrecreatie (120 à 165 woningen) ge pland.    

Procedure en adviezen

Richtlijnen
07-02-2001 Datum kennisgeving
07-02-2001 Ter inzage legging van de informatie
11-04-2001 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
07-11-2001 Kennisgeving MER
07-11-2001 Ter inzage legging MER
15-04-2002 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

Bijzonderheden: In het richtlijnenadvies adviseerde de Commissie om vooral goed aan te geven wat de consequenties van de bescherming van gebieden en soorten in de omgeving van de jachthaven zijn en hoe aantasting van de gebieden en soorten kan worden voorkomen of geminimaliseerd, eventueel door geringere aantallen woningen te bouwen of schepen te faciliteren. 

De richtlijnen weken niet af van het advies van de Commissie.

In het toetsingadvies spreekt de Commissie haar waardering uit voor de manier waarop voorspelde milieugevolgen in deze procedure worden teruggekoppeld naar de planvorming. Ze constateert echter ook dat deze planvorming nog niet zo is gevorderd dat het MER de milieugevolgen van een of enkele helder afgebakende, voor besluitvorming in aanmerking komende alternatieven naast elkaar heeft kunnen zetten. Daarom adviseert ze om een aanvulling op het milieueffectrapport te laten opstellen.

In het richtlijnenadvies adviseert de Commissie m.e.r. om vooral goed aan te geven wat de consequenties van de bescherming van gebieden en soorten in de omgeving van de jachthaven zijn en hoe aantasting van de gebieden en soorten kan worden voorkomen of geminimaliseerd, eventueel door geringere aantallen woningen te bouwen of schepen te faciliteren.

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Norbert Dankers
drs. Rob Lambeck
ir. Kuindert van der Spek

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: drs. Michiel Odijk

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
De Marne

Bevoegd gezag
De Marne

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
002 Vrijwillige m.e.r.

Bijgewerkt op: 30 jan 2019