115. Aardgasontzwavelingsinstallatie NAM bij Emmen

Het aardgas dat uit velden in Drenthe en Twente wordt gewonnen, bevat zwavel (voornamelijk in de vorm van zwavelwaterstof). Er is alle aanleiding om dit aardgas te ontzwavelen. De NAM heeft voorgesteld een ontzwavelingsinstallatie te bouwen op het industrieterrein Bargermeer-Zuid bij Emmen.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
06-05-1983 Advies uitgebracht
Toetsing
20-06-1983 Kennisgeving MER
20-06-1983 Ter inzage legging MER
24-08-1983 Toetsingsadvies uitgebracht
Eindoordeel

Opmerkingen bij de advisering

Na de verlening van de vergunningen werd hiertegen een verzoek om schorsing ingediend bij de voorzitter van de afdeling geschillen van bestuur van de Raad van State. In zijn beschikking van 30 mei 1984 stelde de voorzitter als voorlopige voorziening, dat voordat de inrichting zou worden gebouwd, doch uiterlijk voor 1 januari 1985, een aantal studies over de veiligheidsrisico's en de geluidhinder zouden moeten worden uitgevoerd. Na voltooiing van deze studies werd met de bouw in het voorjaar van 1985 begonnen. De installaties zijn in 1987 gedeeltelijk in bedrijf gesteld. Op 21 september 1988 is de installatie geheel in bedrijf genomen. 

Nader overleg tussen de NAM en de gemeenten Emmen en Schoonebeek heeft tot een aanpassing van de bedrijfsvoering (door de NAM) bij de oliewinning in Schoonebeek geleid, zodat de uitstoot van zwaveldioxide in het gebied als geheel aanzienlijk is teruggebracht, ondanks een toename van emissie door de komst van de aardgasontzwaveling in Emmen.

 

Vanaf 2002 maakt de NAM plannen voor de ontmanteling van de installatie, die naar verwacht in 2008 of 2009 overbodig zal worden als het Collendoornerveenveld en het Coevordenveld als aardgasbronnen zijn uitgeput.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Buis
drs. G.B. Raaphorst
ir. Risselada
dr. ir. Schneider
dr. Jacques de Smidt
prof. ir. Tels
prof. ir. Meto Vroom

Voorzitter: prof. dr. Maas
Werkgroepsecretaris: ir. Romke Seijffers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM)

Bevoegd gezag
Emmen
Drenthe
Ministerie van Economische Zaken

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C00.1 interimperiode m.e.r.-plicht

Bijgewerkt op: 31 aug 2007