1148. Uitbreiding zandwinning in de Bakelse Plassen

De Peelhorst wil de ontzandingen bij de Bakelse Plassen met 60 à 80 hectare uitbreiden.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
07-02-2001 Datum kennisgeving
07-02-2001 Ter inzage legging van de informatie
04-04-2001 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

Het gaat om uitbreiding van een bestaande zandwinning. De bestaande zandwinning en de beoogde uitbreiding tezamen hebben een forse omvang en overschrijden de grens voor m.e.r.-plicht uit het Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994. Dat was voor de initiatiefnemer en het bevoegde gezag een belangrijke overweging om vrijwillig een m.e.r.-procedure te starten.

Bij het advies voor richtlijnen dringt de Commissie aan op snelle duidelijkheid over de vraag voor welk besluit het MER zal dienen. De bevoegde instanties voor die besluiten zullen ook de richtlijnen moeten vaststellen. Als nog niet snel duidelijk is voor welk(e) besluit(en) het MER wordt opgesteld geeft zij in overweging om de richtlijnen te laten vaststellen door de overheden die bevoegd zijn voor alle in aanmerking komende besluiten.

Zij adviseert zowel locatie- als inrichtingsalternatieven te beschouwen, waarbij als belangrijkste effecten ecohydrologische, cultuurhistorische en landschappelijke effecten worden genoemd. Ook wijst zij op het belang van een goede samenvatting.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. dr. Wladimir Bleuten
drs. Alfons / Fons Goselink
ir. Berno Strootman

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: ing. Bert Carpay

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Exploitatiemaatschappij 'De Peelhorst"

Bevoegd gezag
Noord-Brabant
Gemert-Bakel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
002 Vrijwillige m.e.r.

Bijgewerkt op: 10 jul 2018