1146. Bedrijventerrein De Vaart IV/VI te Almere

De gemeente Almere heeft het voornemen om in het gebied De Vaart IV/VI een bedrijventerrein te ontwikkelen gericht op de zwaardere milieucategorieën, met een oppervlakte van circa 129 ha.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
27-01-2001 Datum kennisgeving
27-01-2001 Ter inzage legging van de informatie
02-04-2001 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
04-03-2002 Kennisgeving MER
04-03-2002 Ter inzage legging MER
23-05-2002 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

In het richtlijnenadvies is aangegeven dat de volgende punten van het grootste belang zijn voor het MER: 

  • Gezien de ligging van het geplande bedrijventerrein De Vaart IV/VI tussen drie gebieden die als beschermde gebieden (op basis van het Structuurschema Groene Ruimte en/of de Vogel- en Habitatrichtlijn) zijn aangemerkt (Oostvaardersplassen, Lepelaarsplassen en Markermeer) dient het MER inzicht te geven in de effecten van het voornemen op deze gebieden (rekening houdend met de externe werking van de Vogelrichtlijn). Indien er, ook ná het treffen van mitigerende maatregelen, sprake is van aantasting van deze beschermde gebieden zullen er, op grond van beschermingsformules, locatiealternatieven uitgewerkt dienen te worden.
  • In het MER dient zowel de interne als externe zonering te worden uitgewerkt, met een vertaalslag van de milieuzonering naar de ruimtelijke indeling.
In het toetsingsadvies is aangegeven dat over het algemeen de voorgenomen activiteit en de alternatieven in het MER goed zijn beschreven, evenals de milieueffecten. In het advies zijn ook een aantal kanttekeningen geplaatst (onder andere bij compenserende maatregelen, intensief ruimtegebruik en het evaluatieprogramma), deels gevolgd door aanbevelingen. Niettemin is geconcludeerd dat er voldoende en bruikbare informatie beschikbaar is gekomen om het milieu een volwaardige plaats in de besluitvorming te kunnen geven.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Joep Lax
drs. Jan van der Winden
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: dr. ir. Joseph Geerards
Werkgroepsecretaris: drs. Marc Laeven

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Almere

Bevoegd gezag
Almere

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.2 tot 1-4-2011: Aanleg bedrijventerrein >= 150ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018