1127. Sanering/ontgronding/natuurontwikkeling polder Stededijk te Dordrecht

Het betreft de ontwikkeling van een integraal project in de polder Stededijk in de Slie drechtse Biesbosch, gemeente Dordrecht, samengesteld uit de volgende onderdelen:  Het saneren van een stortplaats van circa 14 ha die in de periode van 1962 tot 1983 is gebruikt en waarover per beschikking van 26 oktober 2000 is vastgesteld dat er sprake is van een geval van ernstige verontreiniging, dat de sanering urgent is en dat met de sanering binnen vier jaar moet zijn aangevangen. Er is volgens deze beschikking sprake van een actueel ecologisch risico. Een ontgronding in het overige deel van de polder teneinde in de ondergrond beton- en metselzand en ander zand te winnen. De door zandwinning ontstane put te gebruiken voor de inrichting van een stortplaats voor baggerspecie. De polder, inclusief de te saneren stortplaats en de ontgronding/ baggerstortplaats, in te richten voor natuurontwikkeling om als onderdeel te kunnen fungeren van het deel Sliedrechtse Biesbosch van het “Strategisch Groenproject Eiland van Dordrecht” en van het Nationaal Park De Biesbosch.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
27-09-2000 Datum kennisgeving
27-09-2000 Ter inzage legging van de informatie
29-11-2000 Advies uitgebracht
Richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

Het project is geprojecteerd in een gebied behorende tot de Ecologische Hoofdstructuur en binnen beschermingsgebieden volgens de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Derhalve zijn de betreffende beschermingsformules van toepassing. 

 

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Wil van Duijvenbooden
dr. Jan Joziasse
drs. Allard van Leerdam
ir. Frank Norbert Scheffer

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: ir. Romke Seijffers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
BV Exploitatie Polder Stededijk

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.2 tot 1-4-2011: Oprichten inrichting voor gevaarlijk afval: verbranden, chemisch behandelen, storten of in de ondergrond brengen
C18.3 tot 1-4-2011: Stort baggerspecie >= 500.000m3, klasse >= 3

Bijgewerkt op: 10 jul 2018