112. Woningbouw Amsterdam Nieuw-Oost

De woningbouwlocatie in het Buiten-IJ vormt een onderdeel van de door de gemeente Amsterdam ontwikkelde plannen om een oplossing te vinden voor de voorspelde toekomstige woningbehoefte tot aan het jaar 2000. Volgens Amsterdam zal voortzetting van het groeikernenbeleid alleen het woningtekort niet oplossen. Amsterdam tracht een oplossing te bewerkstelligen door o.a. aanvullende woningbouwlocaties voor ongeveer 20.000 woningen. In de vastgestelde richtlijnen voor het MER wordt het doel van de voorgenomen activiteit omschreven als "het realiseren van een woningbouwlocatie in het Buiten-IJ". Met de vaststelling van aanvullende richtlijnen in december 1987 wordt de voorgenomen activiteit gefaseerd; de eerste aanleg is de aanleg van Zeeburg ter grootte van 7000 à 8000 woningen. Omdat in het kader van deze m.e.r. gekozen is voor een uitvoering op bestemmingsplanniveau is geen sprake van locatiealternatieven, maar alleen van uitvoeringsalternatieven van de woningbouwlocatie. Hoewel het geen direct onderdeel vormt van het voornemen speelt bij de realisering van de woningbouwlocatie de sanering van de verontreinigde gebieden langs de Diemerzeedijk een belangrijke rol in verband met de gezondheid van de toekomstige bewoners van de locatie. 

Procedure en adviezen

Richtlijnen
08-04-1983 Datum kennisgeving
08-04-1983 Ter inzage legging van de informatie
09-06-1983 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
cip gegevens toetsing
Toestingsadvies
Toetsing a
16-06-1988 Kennisgeving MER
16-06-1988 Ter inzage legging MER
23-09-1988 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

In juni 1984 heeft de gemeente Amsterdam de Structuurschets Zeeburg openbaar gemaakt. Dit plan voor 7000 woningen kan worden gezien als een eerste fase in de ontwikkeling van het plan Nieuw-Oost. In het structuurplan van Amsterdam, dat in april 1986 werd vastgesteld is de locatie Nieuw-Oost aangeduid als een reservering. In het Streekplan Amsterdam-Noord zeekanaalgebied (1987) is de locatie Zeeburg opgenomen als gebied met een nog te realiseren woonfunctie, nog nader te bepalen in tijd en omvang (7000 à 10.000 woningen aan te vangen in de periode 1990 – 2000). In maart 1988 is het beleidsvoornemen van de Vierde Nota Ruimte Ordening bekendgemaakt. Amsterdam en Noord-Holland hebben de locatie Zeeburg/ Nieuw-Oost ingebracht voor woningbouw na 1995. Vanwege de toespitsing van het voornemen op de locatie Zeeburg als eerste fase in de realisering van de woningbouwlocatie Nieuw-Oost stelde het gemeentebestuur aanvullende richtlijnen voor het MER vast, omdat daarvoor een ander besluit nodig zou zijn dan voor Nieuw-Oost. 

In haar toetsingsadvies stelde de Commissie, dat het MER voldoende milieuinformatie bevatte om de planvorming over Zeeburg voort te zetten. Het MER was echter ontoereikend voor nog te nemen m.e.r.-plichtige besluiten, i.c. de vaststelling van het bestemmingsplan Zeeburg en de concessieverlening voor de landaanwinning. Daarvoor zou een nieuw MER moeten worden opgesteld. Daarin zou ook voldoende duidelijkheid moeten worden gegeven over de manier waarop de bodemsanering bij de Diemerzeedijk en in het aangrenzende deel van het IJmeer zou worden aangepakt. Begin 1990 startte een nieuwe m.e.r.-procedure voor het bestemmingsplan en de concessieaanvraag1.

1 Zie project 122. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. de Berg
prof. dr. ir. Eco Bijker
ir. Henk Buijtenhek
drs. Wim ter Keurs
dr. Heiko Nieboer
ir. Risselada
dr. ir. Roorda van Eijsinga
prof. mr. Wessel

Voorzitter: dr. Hans Cohen
Werkgroepsecretaris: drs. Jules Scholten

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
gemeente Amsterdam

Bevoegd gezag
gemeente Amsterdam

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C00.1 interimperiode m.e.r.-plicht

Bijgewerkt op: 31 aug 2007