1116. Recovering a deep ice core in Dronning Maud Land, Antarctica en SANAE IV facility at Vesleskarvet, Antarctica

Recovering a deep ice core in Dronning Maud Land, Antarctica De voorgenomen activiteit betreft een diepe ijsboring op Antarctica. De boring wordt uitgevoerd in het kader van een Europees project, EPICA, ‘European Project for Ice Coring in Antarctica’. Bij dit project zijn België, Denemarken, Engeland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Noorwegen, Zweden en Zwitserland betrokken. Het doel van dit project is het verkrijgen van klimaat- en atmosferische gegevens, in het kader van internationaal klimaatonderzoek.De boring zal plaatsvinden op het ijs, ca. 560 km van de oceaan. Geplande activiteiten zijn het opzetten van een tijdelijk kamp, zeetransport en vervolgens transport over land van de benodigde materialen, transport door de lucht van personeel en de verkregen ijskernen en het uitvoeren van de boring. De totale duur van het project is vijf jaar. SANAE IV facility at Vesleskarvet, Antarctica Zuid-Afrika heeft het plan een onderzoekstation SANAE-IV op te richten op Vesleskarvet, Queen Maud Land, Antarctica.  In oktober 1991 is in het kader van de Antarctic Treaty Consultative Meeting een protocol opgesteld ter beschgerming van het Antarctisch milieu, dat Nederland mede heeft ondertekend. Vooruitlopend op de ratificatie van dit protocol is de Staat der Nederlanden in de gelegenheid gesteld om commentaar te geven op de draft comprehensive environmental evaluation = CEE die door Zuid-Afrika is opgesteld ten behoeve van besluitvorming over het station SANAE-IV. De ondertekenaars van het verdrag inzake Antarctica hebben afgesproken te handelen als ware het Protocol geratificeerd.

Procedure en adviezen

Toetsing SANAE IV facility at Vesleskarvet, Antarctica
01-11-1993 Kennisgeving MER
01-11-1993 Ter inzage legging MER
22-12-1993 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing Recovering a deep ice core in Dronning Maud Land, Antarctica
01-09-2000 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

Recovering a deep ice core in Dronning Maud Land, Antarctica

In 1991 is in het kader van de Antarctic Treaty Consultative Meeting (ATCM) een protocol opgesteld ter bescherming van het Antarctisch milieu en de daarmee samenhangende ecosystemen. Het protocol is in 1998 is in Nederland in werking getreden, door de publicatie van de Wet bescherming Antarctica. Het protocol omvat onder meer een verbod op activiteiten met betrekking tot minerale rijkdommen en verplichtingen tot het uitvoeren van Milieueffectrapportage bij de planning van activiteiten voortvloeiend uit programma’s voor wetenschappelijk onderzoek en toeristische activiteiten.
In het kader van dit protocol is de Commissie voor de m.e.r. door VROM verzocht de ‘Draft Comprehenisive Environmental Impact Evaluation for Recovering a Deep Ice Core in Dronning Maud Land, Antarctica’ te toetsen. 

SANAE IV facility at Vesleskarvet, Antarctica

De Minister van VROM heeft de Commissie gevraagd hierover te adviseren. Geheel in overeenstemming met het Protocol spreekt uit de draft comprehensive environmental evaluation (CEE) een grote betrokkenheid bij het duurzaam in stand houden van het Antarctisch milieu. Dit komt tot uitdrukking in de zorgvuldigheid bij het bouwen van het station en het inzamelen en terugvoeren van het vaste afval naar Zuid-Afrika. De Commissie stelde in haar toetsingsadvies dat in de draft CEE informatie ontbrak over twee sleutelonderwerpen: de milieuargumenten voor de gekozen locatie (nunatak) en voor de gekozen capaciteit. Zij stelde dat met de locatiekeuze een aantal tevens voor het milieu belangrijke zaken waren vastgelegd, zoals het transportsysteem, de verwerking van afvalwater en de atmosferische deposities door verbranding.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Hacquebord
dr. Ad Huiskes
drs. Raymond Schorno
prof. ir. van der Vuurst de Vries
dr. Roderik van de Wal

Voorzitter: dr. ir. Joseph Geerards
Werkgroepsecretaris: ir. Marijke Bremmer

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ministerie van Volkhv., R.O. en Milieubeheer
Alfred Wegener Institute Found. for Polar and Marine Re
SAIEA - Southern African Institute for Environmental Assesment

Bevoegd gezag
Ministerie van Volkhv., R.O. en Milieubeheer

Overige gegevens

Gebied: Antarctica


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
006 Géén m.e.r., wel advies van Commissie gevraagd

Bijgewerkt op: 10 jul 2018