111. C2-deponie (middenklasse chemisch afval) op de Maasvlakte

AVR Chemie was voornemens een deponie in te richten voor niet-verwerkbaar gevaarlijk afval1 uit de zogeheten middenklasse – C2 volgens de indeling van de commissie-Hofman – op een terrein dat gelegen is in het zuidwestelijk deel van het haven- en industrieterrein Maasvlakte in Rotterdam. De C2-deponie moest in de eerste plaats een eindstation zijn voor de kleinere hoeveelheden gevaarlijk afval, die op vele plaatsen in Nederland ontstaan en die tot dan toe meestal niet op verantwoorde wijze (konden) worden verwerkt.  1 Destijds was de term chemisch afval.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
06-12-1984 Datum kennisgeving
06-12-1984 Ter inzage legging van de informatie
01-02-1985 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsingsadvies
Toetsing
18-12-1985 Kennisgeving MER
18-12-1985 Ter inzage legging MER
14-03-1986 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

De Stichting Natuur en Milieu maakte mede namens enkele andere milieuorganisaties bezwaar bij de Raad van State tegen de richtlijnen. Het bezwaar betrof het feit dat er geen locatiealternatieven behoefden te worden uitgewerkt. Op 23 juli 1985 verklaarde de Raad van State het beroep niet ontvankelijk omdat het vaststellen van richtlijnen geen beschikking is als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen en geen rechtsgevolg heeft. 

De bouw van de deponie is in januari 1988 begonnen. De deponie is eind 1989 gaan proefdraaien en op 17 april 1990 officieel geopend. Ten behoeve van een evaluatieprogramma is de Overleggroep C2-deponie gevormd, die in 1992 zou rapporteren. Naar aanleiding van een batterijbrand in 1992 is het uitkomen van het evaluatierapport verschoven naar 1993.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. de Graaf
prof. dr. Koeman
prof. mr. dr. Oosting
ir. Paape
dr. Schilt
Schomaker
prof. ir. Tideman
drs. ing. Vos

Voorzitter: dr. Spaander
Werkgroepsecretaris: ir. Romke Seijffers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
AVR Chemie c.v.

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland
Rijkswaterstaat
Ministerie van Volkhv., R.O. en Milieubeheer

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.2 tot 1-4-2011: Oprichten inrichting voor gevaarlijk afval: verbranden, chemisch behandelen, storten of in de ondergrond brengen

Bijgewerkt op: 31 aug 2007