1107. Landinrichting Deurnsche Peel / Mariapeel

De landinrichting is bedoeld voor een gebied op de grens van Limburg en Noord-Brabant. Het gaat om het noordelijk deel van de Peelvenen, het gebied in en rond de Deurnsche Peel en de Mariapeel met een oppervlakte van circa 6.000 ha. De plannen betreffen de ontwikkeling van natuur en bos op huidige landbouwgronden ter grootte van 1.178 ha in combinatie met de ontwikkelingsmogelijkheden voor recreatie.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
30-05-2000 Datum kennisgeving
30-05-2000 Ter inzage legging van de informatie
26-07-2000 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
31-10-2003 Kennisgeving MER
31-10-2003 Ter inzage legging MER
Toetsing a
27-02-2004 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing a

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie adviseerde om in het MER duidelijk te maken welke natuurdoeltypen op welke plaatsen worden nagestreefd en welke abiotische voorwaarden hiertoe moeten worden gerealiseerd. Tevens dient aangegeven te worden of behoud/versterking van cultuurhistorische waarden, naast natuur, onderdeel uitmaakt van de hoofddoelstelling. Ook overige milieudoelen en de doelen voor recreatie, landbouw, landschap, cultuurhistorie en leefbaarheid moeten zoveel mogelijk vertaald in concrete toetsingscriteria in het MER beschreven worden, met aandacht voor de samenhang tussen (conflicterende) doelen. Het mma zou uit moeten gaan van het zo snel en zeker mogelijk realiseren van hoogveen in het centrale deel gecombineerd met behoud of versterking van cultuurhistorische waarden. Dit vereist een optimalisatieslag.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. ir. Aarts
dr. Joenje
Henny Kromhout
ir. Kuindert van der Spek
ir. Robbert de Vries

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: ir. Frans Dotinga

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
landinrichtingscommissie

Bevoegd gezag
Limburg
Noord-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg; Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C09.0 tot 1-4-2011: (Her)inrichting landelijk gebied met functiewijziging >= 250ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018