1106. Tweede Structuurschema Oppervlaktedelfstoffen (SOD-II)

E-Connection B, Vaststellen van het landelijke oppervlaktedelfstoffenbeleid.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
10-07-2000 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
13-07-2001 Ter inzage legging MER
13-07-2001 Kennisgeving MER
29-10-2001 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

Het vaststellen van een Structuurschema Oppervlaktedelfstoffen is een besluit waarbij milieueffectrapportage (m.e.r.) niet verplicht is. Aangezien het structuurschema echter een belangrijk afwegingskader vormt voor besluitvorming over ontgrondingen waarvoor wel een m.e.r.-plicht geldt, is besloten bij het opstellen van het tweede structuurschema de Commissie voor de m.e.r. in te schakelen. Aan de hand van het ambtelijk voorconcept van het Tweede Structuurschema Oppervlaktedelfstoffen heeft de Commissie nagegaan welke besluiten het SOD II gaat bevatten met mogelijk belangrijke milieugevolgen. Voor die besluiten adviseert de Commissie alternatieven in beeld te brengen. Het voorgenomen beleid zou aan de hand van een vergelijking van (milieu)gevolgen moeten worden gemotiveerd. De Commissie wijst in het advies in het bijzonder op het belang van milieuanalyses voor de toekomstige duurzame voorziening bij schaarse delfstoffen, de behandeling van de milieugevolgen van een accentverschuiving van zandwinning naar de rijkswateren, de milieuonderbouwing van de provinciale taakstelling voor beton- en metselzand en de verdere uitwerking van richtlijnen voor de vergunningverlening. 

De Commissie vindt dat bij de Pkb deel 1 SODII, nog sterker dan bij het eerdere ambtelijke voorconcept, het milieubelang expliciet in beeld is gebracht. In een relatief korte tijd is nuttige aanvullende informatie beschikbaar gekomen voor de milieuonderbouwing van bepaalde besluiten in het SODII.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ing. F.D. de Lang
dhr. dr. H.J. Lindeboom
dhr. drs. R.H.J. Mooren
dhr. P. Nijhoff
dhr. ir. R. Rense
dhr. dr. N.P.J. de Vries
dhr. dr. E.H. ten Winkel

Voorzitter van de werkgroep: dhr. dr.ir. G. Blom
Werkgroepsecretaris: mw. drs. M. van Eck

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ministerie van Volkhv., R.O. en Milieubeheer
Rijkswaterstaat

Bevoegd gezag
Ministerie van Volkhv., R.O. en Milieubeheer
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
002 Vrijwillige m.e.r.

Bijgewerkt op: 10 jul 2018