1105. Offshore windpark Q4-WP

E-Connection heeft het voornemen een offshore windpark aan te leggen in de Noordzee, op ongeveer 24 kilometer uit de kust ter hoogte van Egmond aan Zee. De locatie heeft een oppervlakte van ongeveer 20 km2 (exclusief veiligheidszone) en is Q4-WP genaamd.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
09-05-2000 Datum kennisgeving
09-05-2000 Ter inzage legging van de informatie
04-07-2000 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
16-02-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
23-06-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

In het MER, de passende beoordeling en de aanvulling daarop zijn de effecten op de scheepvaartveiligheid goed beschreven. De Commissie concludeert op basis van de beschikbare informatie dat “aantasting van de natuurlijke kenmerken” van Natura 2000-gebieden niet uit te sluiten is als gevolg van de extra sterfte van broedvogels van de Kleine mantelmeeuw door aanvaring met windturbines.

Heiwerkzaamheden bij de bouw van het windpark veroorzaaken zeer veel onderwatergeluid. De effectvoorspelling van onderwatergeluid is erg complex en er is sprake van veel kennisleemtes. Om deze reden adviseert de Commissie vooralsnog maximaal één seizoen te heien (waarin een of meerdere parken aangelegd kunnen worden), in dit seizoen de effecten op het onderwaterleven nauwkeurig te monitoren en vervolgens de resultaten hiervan te toetsen voorafgaand aan een volgend heiseizoen. Mocht uit deze toetsing blijken dat negatieve effecten optreden, dan kunnen aanvullende maatregelen genomen worden. Uit de beschikbare informatie blijkt namelijk, dat met de maximale inzet van (innovatieve) mitigerende maatregelen of alternatieve funderingstechnieken effecten fors te beperken zijn.

Klik hier voor jurisprudentie over dit project.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
dr. Godfried van Moorsel
Jan Nipius
ing. Rob Vogel

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Sjoerd Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
E-Connection Project B.V.

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C05.1 tot 1-4-2011: Installaties in, op of boven zeebodem (m.u.v. boortorens) bevestigen, bij windmolens >= 15megawatt of >= 10 molens

Bijgewerkt op: 28 jun 2012