1090. Verstoken afval in een nieuwe wervelbedketel van EZH op de Maasvlakte, Rotterdam

De NV Elektriciteitsbedrijf Zuid-Holland (EZH) heeft het voornemen om bij haar kolengestookte elektriciteitscentrale op de Maasvlakte een nieuwe wervelbedketel te realiseren voor het verstoken van circa 675.000 ton afvalstoffen per jaar. Volgens de startnotitie zullen de volgende stromen en hoeveelheden verstookt gaan worden in de wervelbedverbrandingsinstallatie:  circa 425.000 ton RDF (brandbare fractie van bedrijfsafvalstoffen en bouw- en sloopafval; circa 75.000 ton pluimveemest; circa 100.000 ton industriële slibben; circa 75.000 ton biomassa.   Activiteit: De N.V. Elektriciteitsbedrijf Zuid-Holland (E.ON) heeft het voornemen om bij haar kolengestookte elektriciteitscentrale op de Maasvlakte een nieuwe wervel bedketel te realiseren voor het verstoken van circa 510.000 ton afvalstoffen per jaar.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
03-04-2000 Datum kennisgeving
03-04-2000 Ter inzage legging van de informatie
31-05-2000 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Advies voor richtlijnen II
Toetsing
10-06-2002 Kennisgeving MER
10-06-2002 Ter inzage legging MER
14-10-2002 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing
Toetsingsadvies II

Opmerkingen bij de advisering

Bijzonderheden: In het MER ontbrak informatie ten aanzien van: onderbouwing ambitieniveau qua energie-efficiency, brandstofkeuze, meest milieuvriendelijke alternatief, reststoffen, effecten bij opstarten en uit bedrijf nemen en bij calamiteiten, kwikemissie. Daarop zijn een schriftelijke reactie, een aanvulling en een mondelinge toelichting gegeven. Deze stukken te samen zorgen dat de essentiële informatie aanwezig is. In haar advies geeft de Commissie nog aanbevelingen ten aanzien van het monitoren van het verwijderingrendement in relatie tot temperatuur en overmaat kalk, mogelijkheden extra SO2-uitstootreductie en mogelijkheden meestoken, monitoren samenstelling reststoffen, mitigerende maatregelen bij calamiteiten te onderzoeken, kwikemissies te monitoren, in toekomstige MER’en een onderscheid te maken in kort- en langcyclische CO2, eenduidig weergeven van geluidimmissieniveaus en aantal vrachtwagenbewegingen. 

 

 

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. ir. Frank van den Aarsen
ir. Jan Willem Assink
ir. Hans Huizer

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: dr. Nicole van Buren

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
E.ON Benelux Generation nv

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.4 tot 1-4-2011: Niet-gevaarlijk afval: verbranden of chemisch behandelen van >= 100ton per dag
D22.1 tot 1-4-2011: Energiecentrale (geen kerncentrale) oprichten, wijzigen of uitbreiden >= 200megawatt per jaar

Bijgewerkt op: 31 aug 2007