1087. Regattacenter en kustontwikkeling Meerdijkhaven te Lelystad

Meerdijkhaven B Meerdijkhaven B.V. heeft het plan om centraal voor de kust van Lelystad een zeilcentrum te bouwen met een jachthaven met maximaal 500 ligplaatsen en circa 220 woningen waarvan circa 80 met een eigen ligplaats. In combinatie met dit deelproject Regatta Center worden twee andere deelprojecten gepland: Graansteiger (circa 150 woningen waarvan de helft met eigen ligplaats) en Noorderzijl (circa 120 woningen met lichte vormen van bedrijvigheid). De bedoeling is dat de deelprojecten in 2005 gerealiseerd zijn. Aangezien in het plangebied bescherming op grond van de ecologische hoofdstructuur (EHS) en van de Europese Vogelrichtlijn aan de orde is, moet voor besluitvorming over het Regatta Center een m.e.r.-proce dure worden doorlopen.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
08-03-2000 Datum kennisgeving
08-03-2000 Ter inzage legging van de informatie
12-05-2000 Advies uitgebracht
Toetsing a
30-07-2002 Kennisgeving MER
30-07-2002 Ter inzage legging MER
Toetsing b
21-02-2003 Kennisgeving MER
21-02-2003 Ter inzage legging MER
03-04-2003 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie adviseerde om bij de opstelling van het milieueffectrapport vooral

De m.e.r.-procedure werd gestart met het oog op een besluit ingevolge artikel 19 van de Wet RO, waarbij het college van B&W van Lelystad als bevoegd gezag optrad. 

De Commissie adviseerde om bij de opstelling van het milieueffectrapport vooral

 • de ruimte te nemen voor het verkennen van verschillende varianten en bij het zoeken van alternatieven niet “bestuurlijke overeenstemming” als argument te gebruiken om mogelijkheden met milieuwinst bij voorbaat uit te sluiten;
 • als elementen voor alternatieven in ieder geval te overwegen:
  • natuurontwikkeling;
  • zonering van watersportactiviteiten;
  • routes en seizoenen van regatta’s;
  • verkeersaantrekkende werking;
  • verbetering van de zuurstofvoorziening van het water;
  • seizoen en duur van de bouw/aanleg van de voorzieningen;
  • toegankelijkheid van verschillende terreindelen voor het publiek.
 • aandacht te besteden aan de consequenties van de beschermingsformules die gelden voor kerngebieden van de ecologische hoofdstructuur, respectievelijk belangrijke vogelgebieden op grond van de Vogelrichtlijn/Habitatrichtlijn.
Na de vaststelling van de richtlijnen begon binnen de gemeente Lelystad twijfel te rijzen over de haalbaarheid van een artikel-19-besluit. Besloten werd om de m.e.r.-procedure achteraf te koppelen aan een bestemmingsplanprocedure. Om procedurele complicaties te voorkomen stelde de gemeenteraad daarom de richtlijnen opnieuw vast.

Ten behoeve van het MER gaf de gemeente het bureau Waardenburg de opdracht om na te gaan of er significante effecten op het Vogelrichtlijngebied zouden kunnen optreden. De conclusie dat dat het geval was, werd echter door de gemeente bestreden. De Commissie gaf tijdens de toetsing te kennen dat het wenselijk was in een Aanvulling op het MER nader in te gaan op de consequenties van de bescherming van het IJsselmeer. Op verzoek van de gemeente werd de toetsing tijdelijk opgeschort in afwachting van de Aanvulling, en daarna hervat.

In het toetsingsadvies concludeerde de Commissie dat de essentiële informatie in MER plus Aanvulling aanwezig was als de gemeente concludeerde dat er géén significante gevolgen voor het Vogelrichtlijngebied mogelijk waren.

Als de gemeente echter zou concluderen dat mogelijke significante gevolgen niet kunnen worden uitgesloten, dan zou er essentiële informatie in MER en Aanvulling ontbreken. Dat betreft dan compensatiemogelijkheden; die zijn wel globaal aangeduid, maar niet uitgewerkt1. De Commissie vond de Aanvulling – speciaal het deel over de Vogelrichtlijn –goed van kwaliteit en uitstekend leesbaar.

 

1 Bij de uitwerking zijn relevant: de kwaliteit, de kwantiteit en de haalbaarheid van de compensatie. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Casper van der Giessen
drs. Jan Hoogendoorn
ing. Rob Vogel

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Michiel Odijk

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Meerdijkhaven B.V.

Bevoegd gezag
Lelystad

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.3 tot 1-4-2011: Jachthaven met >= 500 ligplaatsen of >= 250 in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 31 aug 2007