1083. Shockwave Metalworking Technologies (SMT) te Rucphen

Shockwave Metalworking Technologies B.V. (SMT) is een bedrijf dat ongelijksoortige metalen bewerkt met behulp van explosieven. De bewerkingen die plaatsvinden zijn “explosief lassen” (hoofdbewerking), “explosief vormen” en “explosief snijden”. Het doel van de hoofdbewerking is ongelijksoortige metalen aan elkaar te lassen. Het bedrijf heeft het voornemen de activiteiten uit te breiden. Voor die uitbreiding wordt een nieuwe vergunning ingevolge de Wet milieubeheer aangevraagd, die de gehele inrichting zal moeten omvatten. De uitbreiding van de activiteiten is onderhevig aan de m.e.r.-beoordelingsplicht.

Procedure en adviezen

Beoordeling
03-03-2000 Adviesaanvraag
25-03-2000 Advies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie komt in het advies tot het oordeel dat zich geen bijzondere omstandigheden voordoen die tot belangrijke nadelige milieugevolgen aanleiding kunnen geven. Er zijn geen gevoelige gebieden die worden beïnvloed. Geluidhinder blijft beperkt tot 2 woningen. De Commissie heeft in het advies de conclusie getrokken dat m.e.r. geen belangrijke meerwaarde voor de besluitvorming zal bieden.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Rob Groeneveld
ing. Ruud Jansen
ir. Bob Wiekema

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: drs. Stefan Morel

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Shockwave Metalworking Technologies B.V.

Bevoegd gezag
Rucphen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D32.9 besl. opr./wijz./uitbr. inr. voor metaalvervorming door springstoffen

Bijgewerkt op: 10 jul 2018