1080. Dijkversterking Medemblik - Enkhuizen

Het Hoogheemraadschap Uitwaterende Sluizen heeft het voornemen de dijk tussen Medemblik en Enkhuizen te versterken, opdat de veiligheid van het dijktraject kan worden gewaarborgd.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
02-03-2000 Datum kennisgeving
02-03-2000 Ter inzage legging van de informatie
03-05-2000 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
08-03-2001 Kennisgeving MER
08-03-2001 Ter inzage legging MER
22-05-2001 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

De startnotitie bevat al veel voor het MER relevante informatie. Bij het opstellen van het richtlijnenadvies is deze informatie op juistheid, compleetheid en relevantie voor de besluitvorming getoetst. 

Het MER bevat de essentiële informatie om het milieubelang een volwaardige plaats te kunnen geven in de besluitvorming. De milieueffecten zijn goed in beeld gebracht. Ter plaatse van de Nespolderdijk is de vertaling van de milieueffecten per variant naar een rangvolgorde van de drie varianten echter deels onjuist. Hierdoor is het voorkeursalternatief (buitendijkse versterking) niet gelijk aan het meest milieuvriendelijke alternatief (mma), zoals in het MER is aangegeven. Naar het oordeel van de Commissie de dam wand variant voor sectie 2 het mma. Ten aanzien van de keuze van het voorkeursalternatief kan de Commissie zich voorstellen dat de gewijzigde rangvolgorde aanleiding geeft tot een heroverweging.

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jouke Kuipers
drs. Jacques Leemans
dr. Hans Renes
dr. Hans Sprangers

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Marc Laeven

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Hoogheemraadsch. Uitw. Sluizen in Holl. Noorderkwartier

Bevoegd gezag
Noord-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C12.2 tot 1-4-2011: Zee-, delta- of rivierdijk >= 5km, 250m3 profiel: wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 31 aug 2007