1073. Elektriciteitscentrale thermische conversie pluimveemest Ecofactorij Apeldoorn

Fibroned B.V. heeft het voornemen om op het industrieterrein De Ecofactorij te Apeldoorn een pluimveemestverbrandingsinstallatie annex electriciteitscentrale te bouwen en te exploiteren voor de opwekking van duurzame energie door verbranding van pluimveemest en andere biomassastromen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
12-01-2000 Datum kennisgeving
12-01-2000 Ter inzage legging van de informatie
02-03-2000 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Richtlijnen a
12-07-2000 Datum kennisgeving
12-07-2000 Ter inzage legging van de informatie
11-08-2000 Advies uitgebracht
Richtlijnen a
Toetsing a
11-01-2001 Kennisgeving MER
11-01-2001 Ter inzage legging MER
12-03-2001 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing a
Toetsing b
06-08-2003 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing b

Opmerkingen bij de advisering

Op 3 maart 2000 heeft de Commissie een richtlijnenadvies uitgebracht en op 14 augustus 2000 een aanvullend richtlijnenadvies in verband met een aantal wijzigingen van de voorgenomen activiteit. In haar toetsingsadvies van 12 maart 2001 heeft de Commissie geconcludeerd dat het MER voldoende informatie bevat om het milieubelang een volwaardige plaats te geven bij de besluitvorming. In 2002 zijn herberekeningen van de immissieconcentraties uitgevoerd die geleid hebben tot hogere immissieconcentraties dan in het MER werd aangeven. De Commissie heeft in een aanvullend toetsingsadvies van 6 december 2002 beoordeeld dat deze verhoogde immissies geen aanleiding geven om haar oorspronkelijke toetsingsadvies te herzien. In oktober 2001 en juni 2002 heeft de provincie respectievelijk de vergunning en een veranderingsvergunning verleend aan Fibroned. Deze zijn in maart 2003 vernietigd door de Raad van State, omdat niet op toereikende wijze mededeling gedaan was van het ontwerp-besluit in de omgeving van de inrichting. Omdat Fibroned een aanvulling op de oorspronkelijke vergunningaanvraag heeft ingediend, heeft de provincie de Commissie in juni 2003 verzocht om een advies uit te brengen ten behoeve van een nieuw besluit over de vergunningaanvraag. In dit tweede aanvullende toetsingsadvies concludeert de Commissie dat de aanvulling op de aanvraag, samen met de in het oorspronkelijke MER gepresenteerde gegevens, voldoende informatie bevatten voor de besluitvorming.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Willem Assink
ing. Albert Dragt
ir. Jan Wardenaar

Voorzitter: dr. ir. Joseph Geerards
Werkgroepsecretaris: drs. Bauk Rademaker

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Paes Groep (FibroNed B.V.i.o)

Bevoegd gezag
Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D18.2 tot 1-4-2011: Dierlijke, organische meststoffen, GFT, groenafval: verwerken of vernietigen >=100ton per dag

Bijgewerkt op: 10 jul 2018