1053. Glastuinbouwlocaties Noord- en Midden-Limburg

Het streekplan Noord- en Midden Limburg wijst glastuinbouw aan als een speerpunt in het beleid, hetgeen tot uiting komt in het aanwijzen van centrumgebieden voor glastuinbouw. De glastuinbouwsector heeft te maken met ontwikkelingen op verschillende gebieden. Voorbeelden zijn grootschalige functiewijziging op regionale en nationale schaal en veranderende eisen aan de organisatie en infrastructuur van de verwerking, afzet en distributie. Deze ontwikkelingen hebben geleid tot de vraag of het provinciale beleid bijstelling behoeft. Daarbij is vooral de vraag van belang of er nieuwe grootschalige locaties aangewezen moeten worden. Op basis van een marktverkenning zullen in het MER reeds gereserveerde en nieuwe locaties worden onderzocht op geschiktheid voor glastuinbouw. 

Procedure en adviezen

Richtlijnen
13-09-1999 Datum kennisgeving
13-09-1999 Ter inzage legging van de informatie
15-11-1999 Advies uitgebracht
Toetsing
24-01-2001 Kennisgeving MER
24-01-2001 Ter inzage legging MER
27-03-2001 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

Het MER bevat de essentiële informatie. Deze informatie is echter niet altijd even helder, consistent en toegankelijk gerapporteerd. In het advies worden aanbevelingen gedaan voor de verdere besluitvorming ten aanzien van: verduidelijking milieuargumenten, uitvoering ecologische verbindingszone, onderbouwing keuze op basis van Habitatsoorten, autonome ontwikkeling, grondwaterstandverlagingen en evaluatieprogramma. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Grakist
drs. Jacques Leemans
drs. ing. Leo Oprel
ir. Bert Pijpers

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: dr. Nicole van Buren

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Limburg

Bevoegd gezag
Limburg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.3 tot 1-4-2011: Aanleg glastuinbouwgebied >= 100ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018